A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē

» Sociālā palīdzība iedzīvotājiem:
» Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana
» Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts
» Dzīvokļa pabalsts
» Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
» Medicīnisko izdevumu apmaksa
» Apbedīšanas pabalsts
» Atbalsts audžuģimenēm
» Atbalsts bērniem bāreņiem
» Brīvpusdienas
» Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē
» Pabalsts mācību piederumu iegādei
» Bērna piedzimšanas pabalsts
» Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
» Pabalsts pirts apmeklējumam
» Pabalsts 100 gadu jubilejāVECĀKU MAKSAS ATLAIDES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
 

Tiesības saņemt vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē ir bērniem:
  -  no trūcīgām ģimenēm – 90 % apmērā (Saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā" 20.1 punkts);
  -  bērniem ar invaliditāti  - 100 % apmērā ( Saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem" 6.punkts);
  -  no maznodrošinātām ģimenēm – 50 % apmērā (Saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā" 20.2 punkts);
  -  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – 25% apmērā (Saistošie noteikumi Nr.17 " Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" 20.punkts);
  -  daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Cēsu novada pirmskolas izglītības iestādēm - 100 % apmērā (Saistošie noteikumi Nr. 20 " Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā" 5.punkts).

Lai saņemtu vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē iedzīvotājiem Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu. Iesniegumu par vecāku maksas atlaides piešķiršanu var iesniegt arī elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)

Vecāku maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.

 


Printēt