A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Atbalsts bērniem bāreņiem

» Sociālā palīdzība iedzīvotājiem:
» Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana
» Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts
» Dzīvokļa pabalsts
» Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
» Medicīnisko izdevumu apmaksa
» Apbedīšanas pabalsts
» Atbalsts audžuģimenēm
» Atbalsts bērniem bāreņiem
» Brīvpusdienas
» Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē
» Pabalsts mācību piederumu iegādei
» Bērna piedzimšanas pabalsts
» Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
» Pabalsts pirts apmeklējumam
» Pabalsts 100 gadu jubilejā


ATBALSTS BĒRNIEM BĀREŅIEM


Naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai 128,06 euro (divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā). Izmaksā pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa un kura deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu novada teritorijā.
  • Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 249,71 euro.
  • Pabalstu ikmēneša izdevumiem 64,03 euro (sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), izmaksā pēc pilngadības sasniegšanas, ja tiek turpinātas sekmīgi mācības.
  • Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam.
  • Brīvpusdienas līdz 24 gadu vecumam, ja  bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē.
  • Pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu  15,00 euro apmērā (dāvanu kartes veidā).
  • Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
  • Uztura naudu 25,00 euro apmērā, ja sekmīgi un bez pārtraukuma turpina mācības augstākās izglītības iestādē dienas nodaļā.
   • Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja nav nekādu iztikas līdzekļu un nestrādā vai nemācās. Ja mācās vai ir citi ienākumi, tātad tas, līdz 24 gadu vecumam, tiek aprēķināts kā starpība starp GMI un bāreņa ienākumiem.
   • Sociālā dienesta sociālo darbinieku konsultācijas, atbalstu, un psihologa palīdzību.

Atbalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem".

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745


Printēt