A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Atbalsts audžuģimenēm

» Sociālā palīdzība iedzīvotājiem:
» Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana
» Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts
» Dzīvokļa pabalsts
» Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
» Medicīnisko izdevumu apmaksa
» Apbedīšanas pabalsts
» Atbalsts audžuģimenēm
» Atbalsts bērniem bāreņiem
» Brīvpusdienas
» Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē
» Pabalsts mācību piederumu iegādei
» Bērna piedzimšanas pabalsts
» Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
» Pabalsts pirts apmeklējumam
» Pabalsts 100 gadu jubilejāATBALSTS AUDŽUĢIMENĒM

Sociālās garantijas audžuģimenei Cēsu novada pašvaldībā:

•  Ikmēneša pabalsts bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmēru nosaka no valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas:
    - 70 % apmērā bērniem līdz 3 gadu vecumam;
    - 60 % apmērā bērniem no 4 - 14 gadu vecumam;
    - 80 % apmērā bērniem no 15 - 18 gadu vecumam  un bērniem ar invaliditāti.

Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē līdz 110,00 euro, ja bērns nav nodrošināts ar atbilstošu apģērbu un mīksto inventāru
Brīvpusdienas skolā
Vecāku maksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādē – 25% apmērā
Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu -  15,00 euro apmērā (dāvanu karšu veidā)
Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums
Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā


Atbalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem".

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu (Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6.vai 7.kab.) apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745
 


Printēt