A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Bērna piedzimšanas pabalsts

» Sociālā palīdzība iedzīvotājiem:
» Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana
» Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts
» Dzīvokļa pabalsts
» Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
» Medicīnisko izdevumu apmaksa
» Apbedīšanas pabalsts
» Atbalsts audžuģimenēm
» Atbalsts bērniem bāreņiem
» Brīvpusdienas
» Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē
» Pabalsts mācību piederumu iegādei
» Bērna piedzimšanas pabalsts
» Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
» Pabalsts pirts apmeklējumam
» Pabalsts 100 gadu jubilejā


BĒRNA PIEDZIMŠANS PABALSTS


Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 euro (ja bērna un vecāka  deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novadā).

Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam ir tikai viens vecāks) deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Cēsu novada pašvaldības administratīvā teritorijā, tad Pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.

Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.  Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai.

Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa iecelšanas dienas.

Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz:
  - Iesniegums;
  - Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  - Iesniedzot dokumentus, abiem bērna vecākiem jāuzrāda pases.

! Uz bērna piedzimšanas pabalstu nevar pretendēt, ja pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu ir saņemts citā pašvaldībā.

Bērna piedzimšanas pabalstam var pieteikties  Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā vai Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests", Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāvā, 6. vai 7. kabinetā, ja dzimšanas apliecība ir izsniegta citā pašvaldībā.

Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiki:
               Pirmdiena 10.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
               Trešdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
               Ceturtdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
               Piektdiena 9.00-12.00

Ar Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laikiem var iepazīties šeit.


Pabalstu piešķir pamatojoties uz 26.01.2012 Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par  bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā".


 


Printēt