A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Apbedīšanas pabalsts

» Sociālā palīdzība iedzīvotājiem:
» Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana
» Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts
» Dzīvokļa pabalsts
» Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
» Medicīnisko izdevumu apmaksa
» Apbedīšanas pabalsts
» Atbalsts audžuģimenēm
» Atbalsts bērniem bāreņiem
» Brīvpusdienas
» Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē
» Pabalsts mācību piederumu iegādei
» Bērna piedzimšanas pabalsts
» Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
» Pabalsts pirts apmeklējumam
» Pabalsts 100 gadu jubilejā


APBEDĪŠANAS PABALSTS

Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Cēsu novadā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa nepārsniedz 280,00 euro.

Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz 280,00 euro, un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Apbedīšanas pabalstu aprēķina kā starpību starp 280,00 euro un VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu.

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem".

Lai saņemtu pabalstu jādodas uz Sociālo dienestu (Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā 6. vai 7.kab.) apmeklētāju pieņemšanas laikos vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)

Iesniegumam jāpievieno:
- miršanas apliecības kopija;
- VSAA izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu;
- apbedīšanas izdevumus apliecinoši dokumenti vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja priekšapmaksas rēķins.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745


Printēt