A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
Jā:
(42%) - 145 balsu
Nē:
(50%) - 172 balsu
Nav viedokļa:
(8%) - 26 balsu
Balsu skaits: 343
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Sociālais dienests » Sadarbība ar NVO » Projektu konkurss » Projekta konkurss


Lai atbalstītu nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) darbību Cēsu novadā, ik gadu Cēsu novada pašvaldība un Sociālais dienests sniedz finansiālu atbalstu ar dotāciju piešķiršanu tām NVO, kuras, sadarbojoties ar Sociālo dienestu, nodrošina informācijas nodošanu Cēsu novada iedzīvotājiem par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
_  _  _  _  _

 
Projekta konkurss biedrībām un nodibinājumiem
 
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” izsludina  projektu konkursu sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai.

Projekta konkursa mērķis:
1. Iesaistīt nevalstisko sektoru jaunu inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā.
2. Palielināt mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālās aktivitātēs, mazinot sociālo atstumtību.

Projektu konkursa prioritātes 2019.gadā:
• Starptautiskās Invalīdu dienas organizēšana novadā;
• Starptautiskās senioru dienas organizēšana novadā;
• Vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apciemošana/ sarunu biedrs (projekta ietvaros finansējamās izmaksas  - sabiedriskais transports, sakaru pakalpojumi);
• Atbalsta persona ģimenei bērnu pavadīšanai no skolas līdz mājai, pulciņiem u.c;

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības (turpmāk – NVO), kuras darbojas Cēsu novadā. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā slēdz līgumu par projekta īstenošanu un ir tiešais finansējuma saņēmējs

Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

Aģentūras piešķirtais projekta finansējums ir līdz EUR 700 (septiņi simti euro). Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu projekta īstenošanai vismaz 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no projekta izmaksu kopējās summas.
            
Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā, 8. kabinetā līdz 2019.gada 6.aprīlim plkst. 12:00 vai jānosūta pa pastu (Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101; aploksnes pasta zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks kā noteiktais projektu pieteikuma pieņemšanas termiņš).

Projekta pieteicējam jāiesniedz:
• pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1) aizpildīta latviešu valodā datorrakstā;
• projekta izmaksu tāme (pielikums Nr.2), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
• pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
• ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
• ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Aģentūras budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.

Projekta konkursa nolikums 2019.gadam
Pielikums Nr.3 un Nr.4  - Projekta finanšu un saturiskā atskaite


Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" organizētie projektu konkursi:
      Projektu konkurss 2018
      Projektu konkurss 2017
   
  ___       ___     ___

Aģentūra ik gadu piešķir līdzfinansējumu darbības nodrošināšanai biedrībām, kuras:
1.sniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā minēto sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus kādai no sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām;
2. statūtos vai lēmējinstitūcijas dokumentā sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu sniegšana  norādīts kā viens no darbības mērķiem vai uzdevumiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana;
3. īsteno aktivitātes un sniedz pakalpojumus sociālajā jomā ilgāk par vienu gadu.
Nolikums finansējuma piešķiršanai

Printēt