A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
Jā:
(59%) - 54 balsu
Nē:
(41%) - 37 balsu
Nezināju, ka tas nepieciešams:
(0%) - 0 balsu
Balsu skaits: 91
<< Iepriekšējais <<  
Publiskie dokumenti » Attīstības programma » Attīstības programma 2013.-2019.gadam

I daļa – Esošās situācijas analīze (.pdf)
II daļa - Stratēģiskā daļa (.pdf)
III daļa - Rīcības plāns un investīciju plāns - aktualizēts 14.03.2017 (.pdf)Cēsu novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai no 2013. līdz 2019. gadam. Šis dokuments nodrošina līdzsvarotu Cēsu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu investīciju piesaistei privātajā un publiskajā sektorā.

Attīstības programma izstrādāta 2013.gadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likumu. Nolūkā nodrošināt programmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem veikta Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizācija. Pamatojoties uz to, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas „Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (04.12.2014.), veikta programmas esošās situācijas analīzes, SVID analīzes un stratēģiskās daļas aktualizēšana, uzraudzības sistēmas, kā arī Rīcības plāna un Investīciju plāna 2015.- 2017.gadam izstrāde.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas aktualizētā Cēsu novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam redakcija apstiprināta Cēsu novada domes sēdē 2015.gada 29.oktobrī.

Cēsu novada domes Lēmums par Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu

Printēt