A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Prakse pašvaldībā

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Cēsis izvēlas Tevi!
 
Piedāvājot dinamisku, iespējām un idejām bagātu prakses vietu,
kompetenta mentora (padomdevēja) pavadībā,
izsludinām pieteikšanos
uz obligāto praksi un brīvprātīgo darbu
Cēsu novada pašvaldībā.
 
No praktikanta vai brīvprātīgā darba veicēja sagaidām:
Labas zināšanas un ieinteresētību izvēlētajā jomā, lai risinātu vispārīgos un specifiskos prakses laikā uzticētos uzdevumus izvēlētajā specialitātē pašvaldībā;
Atvērtību un vēlmi dalīties ar teorētiski apgūtajām zināšanām kā arī apgūt jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas;
Vēlmi būt noderīgam un iesaistīties pozitīva Cēsu tēla veidošanā, dodot savu ieguldījumu arī citu šī gada lielo Cēsu mērķu sasniegšanā.
 
Praktikantam / brīvprātīgā darba veicējam piedāvāsim gūt praktiskā darba iemaņas izvēlētajā specialitātē un attīstīt šādas kompetences :
Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību – iepazīt sadarbību un komandas darbu ceļā uz mērķu sasniegšanu, izprast pašvaldības struktūru un kompetenci, iespēja kā klausītājam piedalīties sanāksmēs (darba sarunas, komisijas, darba grupas, domes sēdes un komitejas)
Patstāvība  – piedalīties dažādu dokumentu projektu sagatavošanā un noformēšanā, apstrādāt datus, veikt izpēti un saskaņot viedokļus, iepazīstoties ar  dokumentu apriti pašvaldībā un dokumentu noformēšanas prasībām,
Komunikācija  – vērot uz klientu orientētu apkalpošanu un pārliecināties par klientu apkalpošanas standartā noteikto vadlīniju izmantošanu praksē,
Plānošana un organizēšana – iesaistīties dažādu sanāksmju, aktivitāšu norises nodrošināšanā un organizēšanā, lai iegūtu prasmes noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu,
Iniciatīva- meklēt iespējas risināt problēmas, izrādot gatavību aktīvi rīkoties.                                                                
 
 
Sūti uz e-pastu  info par sevi:
-        kādēļ izvēlies Cēsis,
-        izglītības iestāde un kurss (ja ir),
-        kādi mācību priekšmeti (vispārīgie un speciālie) jau ir apgūti;
-        cik ilgi (nedēļas) prakse būtu nepieciešama;
-        Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī, cik dienas nedēļā un cik stundas dienā)
 
Ja vēlies gūt iespaidu par amatiem pašvaldībā un potenciālajiem mentoriem, apmeklē http://www.cesis.lv/lv/pasvaldiba/kontakti.


Cēsu novada pašvaldība iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.
Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma. Printēt