A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Konkursi

» Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss
» Grantu konkurss "Dari Cēsīm!"
» Platforma CēsuProjekti.lv
» Līdzfinansējums valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Cēsu pilsētas vēsturiskā centrā saglabāšanai


Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss
 
Cēsu novada pašvaldība no šī gada 1.jūnija aicina iedzīvotājus, māju apsaimniekotājus iesniegt savus projektus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas ļaus sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta iesniegumus var iesniegt:
• personīgi iesniedz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
• nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
• elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi iac@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX,  XLS, PDF vai JPG formātā.

Līdzfinansējumu paredzēts piešķirt šādām aktivitātēm:
1. Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītajā zemes gabalā – 60% (sešdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti eiro);
2. Iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no iekškvartālu apgaismojuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 4000 (četri tūkstoši eiro);
3. Citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai) – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000 (pieci tūkstoši eiro);
4. Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro) ;
5. Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
6. būvuzraudzības veikšanai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 450 kv.m (četri simti piecdesmit kvadrātmetru);
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% (trīsdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

Programmas īstenošanai 2018.gadā pašvaldības budžetā paredzēti 50 000 EUR. Projektus izvērtēs un apstiprinās rindas kārtībā no iesniegšanas brīža līdz paredzētais finansējums būs pilnībā sadalīts. Šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma.

Zemesgabali tiks labiekārtoti pēc Būvvaldē iesniegtas un saskaņotas labiekārtojuma skices vai projekta. Šādā veidā paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabot vides pieejamību, pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, risināt zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.c.
 
Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

1.pielikums Iesnieguma veidlapa.
2.pielikums Būvniecības koptāme.
3.pielikums Atskaites veidlapa.


Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu janis.sniedzans@cesis.lv vai zvanīt pa tālruni 20202201. Par konsultācijām klātienē iepriekš jāvienojas telefoniski.
 


Printēt