A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0027, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0029 platība 1054 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 5900.00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi)

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 590.00  EUR (pieci simti deviņdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 6.februārī plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas 2020.gada 5.februārim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu Gaujas ielā 9-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5179, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 40 m2 un 400/6415 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes (zemes kopplatība 4197 m2), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena EUR 2 400.00 (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi). 

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 240.00  EUR (divi simti četrdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 6.februārī plkst.14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 5.februārim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104. kabinetā.

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar mājas pārvaldnieku t. 29449515.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt