A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Realizētie projekti

Projekta nosaukums Finansē-juma avots Izmaksas Projekta realiz. termiņš Kontaktpersona
Eiropas Struktūrfondi KOPĀ      
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017.-31.12.2019. Edijs Leoke
T.64161818
edijs.leoke@
Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!) LIFE+   150 115  EUR 2014.gads - 2018.gads nta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” ERAF  1 094034,06 EUR 1 390 692,00 EUR 2018.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
"Eiropas teritoriālā sadarbība”  programmas URBACT III projekts TechTown
ERAF  

 
565 836.32 EUR 749 000.93 EUR 14.09.2015-15.03.2016
06.2016-05.03.2018
Evija Taurene
T.64161818,
evija.taurene@cesis.lv
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā EKII 923952.57 EUR 1246384. 51 EUR 01.04.2017.-31.12.2017 Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Dabas  infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados ERAF      375458,17 EUR 423 000 EUR 26.05.2017.- 26.08.2018 Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Videi draudzīgākā Cēsu iela LVAFA    7500 EUR 10 000 EUR 26.05.2017.- 26.08.2018 Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Degradēto teritoriju revitalizācija  Cēsu novadā I kārta ERAF   563800,35 EUR 637 272,78 EUR 22.05.2017.-22.02.2018 Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē   Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 5035 EUR 5924,00 EUR  30.06.2016 - 15.11.2016 Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
50000&1 SEAPs  Inteligent Energy   1936 EUR 2014.gads  – 2015.gads  Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība  ERAF 3 273 393,67
EUR
4141870,73 EUR 2012.-2015.
gads
Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai EEZ 249 607 EUR 276 695 EUR 31.12.2015 Ilona Asare
T.64127755, ilona.asare@cesis.lv
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cēsu novadā ERAF 22 284,00 EUR 26216,47 EUR 2014.gads  – 2015.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija ERAF 1 224 588,52
LVL
2001166,42
LVL
2010.gads - 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (koncertzāles sadaļa) ERAF 3 489 568,48
LVL
4156323,45
LVL
2009.gads  – 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (pārējais) ERAF 3 847 396,33
LVL
5090524,08
LVL
2009.gads  – 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu novada Attīstības programmas izstrāde ESF 24 933,00 LVL 20 423,69
LVL
2011.gads - 2012.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu novada  Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība ERAF 123 198,15 LVL 176825,58
LVL
2011.gads - 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone[at]dome.cesis.lv
Cēsu novada  Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība ERAF 197 365,75 LVL 283277,90
LVL
2011.gads - 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ESF 44 714,54 44980,36 2009.gads - 2011.gads Gita Šneidere, T.27835575 gita.sneidere@cesis.lv
"Kaķukroga" ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā ELFLA 8 725,15 LVL 11633,54 2012.gads - 2013.gads Valda Zaļaiskalna T. 29473756, valda.zalaiskalna@cesis.lv
Tualetes izbūve Slēpošanas un biatlona kompleksā "Priekuļi" ELFLA 10 500,00 LVL 14528,85
LVL
2012.gads - 2013.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas rekonstrukcija ERAF 1 019 351,25 LVL 1359334,37
LVL
2012.gads - 2013.gads Sanita Breikša T.64161818 sanita.breiksa@cesis.lv
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana ERAF 1 998 742 LVL 2 051 067 LVL 2013. gads – 2014.gads Sanita Breikša tel. 64161818, 26687719
sanita.breiksa@cesis.lvPrintēt