A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā


Līdz ar aktīvām diskusijām par izglītības sistēmas pārmaiņām nacionālā mērogā Cēsu novada pašvaldība pašvaldība apņēmusies īstenot vairākus vērienīgus pasākumus novada skolu modernizēšanai. Pasākumi tiks īstenoti ar Eiropas Savienības atbalstu, Izglītības ministrijas īstenotā specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros, ieviešot projektu “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija”.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Galvenās projekta darbības ietver piecu Cēsu novada izglītības iestāžu – Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 2.pamatskolas un Līvu sākumskolas - modernizāciju, aprīkojot tās ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus, labiekārtojot sporta infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, ka arī veidojot metodiskos centrus Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Projekta gaitā Saules ielā 23 jau izveidota dienesta viesnīca Cēsu izglītības iestāžu audzēkņiem.

Plānotie rezultāti paredz piecu vispārējās izglītības iestāžu modernizāciju, dienesta viesnīcas izveidi, trīs iestāžu sporta zonu labiekārtošanu.

Projekta “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija” paredzētais īstenošanas laiks plānots, sākot no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas 2018.gada 16. janvārī līdz 2021.gada 31.decembrim (kopā – 48 mēneši), un tā plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 414 921,84, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4 761 429,00.
Printēt