A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Ielu tirdzniecības atļauja darbībai ielu tirdzniecības vietā vai
Atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai
Ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai
Pakalpojuma īss apraksts Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālr. +371 64161800, +371 64122586 , e-pasts: vai attiecīgajā iestādē: p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā” sekretārei Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads LV-4101,Tālr. +371 64121772, e-pasts  , Vaives pagasta pārvaldes sekretārei, „Kaķukrogs”, Cēsu novads, Vaives pagasts LV – 4136, tālr. +371 64122100, e-pasts: .
korespondence Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem nosūta pa pastu – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
elektroniskais pasts iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem var nosūtīt pa e-pastu:
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā? Cēsu novada pašvaldība, , tālrunis - 64161800, 64122586;
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”,  , tālrunis – 64121772;
Vaives pagasts, , tālrunis – 6412210.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā (2.pielikums)
Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības vietā (5.pielikums)
Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecībai pasākuma laikā saņemšanai (8.pielikums)
Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanas pasākuma laikā saņemšanai (9.pielikums)
Iesniegums ielu tirdzniecības saskaņošanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (11.pielikums)
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
2. Cēsu novada pašvaldības 02.04.2015. saistošie noteikumi Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā
Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr. 31 Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā:
Nodevu likmes noteiktas par vienu tirdzniecības vietu.
   
Pakalpojuma saņemšana klātienē Atļauju saņem: Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads
vai attiecīgajā iestādē:
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā” pie sekretāres Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, vai Vaives pagasta pārvaldē pie sekretāres, „Kaķukrogs”, Cēsu novads, Vaives pagasts.
korespondence Atļauju saņem uz norādīto adresi
elektroniskais pasts Atbilde tiek nosūtīta uz norādīto elektronisko pasta adresi
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas) Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta 5 darba dienu laikāPrintēt