A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Zemes ierīcības projekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana Cēsu novada būvvalde; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161819; 64161821
 
Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību;
- nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana;
- prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
-  prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai;
- prasību noteikšana  piekļūšanas iespēju virszemes vai apakšzemes komunikācijām projektēšanai;
- valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses;
-  lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu;
- informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.
Zemes komisijas lēmumu pieņemšana Cēsu novada būvvalde; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161819; 64161821
 
Lēmuma pieņemšana Zemes komisijā nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanai;  ēku un būvju pirmreizējai reģistrācijai Zemesgrāmatā.
Zemes komisijas sēdes protokola izraksta izsniegšana zemes robežu plānu pasūtīšanai Valsts zemes dienestā, zemes piešķiršanai īpašumā vai lietošanā, izpirkšanai par sertifikātiem, īpašuma tiesību atjaunošanai, ēku reģistrācijai Zemesgrāmatā  (dzīvojamās ēkas īpašnieki, bijušie zemes īpašnieki vai to mantinieki, vai dārzkopības sabiedrību biedri), zemes lietošanas mērķu noteikšanai, zemes gabala novērtēšanai.
Zemes robežu plānu saskaņošana Cēsu novada būvvalde; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161819; 64161821;
 
Zemes vienības un zemes vienība daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu saskaņošana par:
- pašvaldības rīcībā paturamo, piekrītošo un piederošo zemes gabalu un Latvijas valstij piederošo un piekrītošo zemesgabalu, kuri tiek gatavoti ierakstīšanai zemesgrāmatā,
- pašvaldībai piederošo privatizējamām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu,
- zemes gabalu, kas tiek nodots īpašumā kā līdzvērtīgā zeme par bijušo īpašumā neatjaunoto īpašumu.
Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana Cēsu novada būvvalde; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161819; 64161821
 
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude, toporgrāfisko plānu saskaņošana, informācijas reģistrācija pašvaldības datubāzē, sagatavošana un izsniegšana no pašvaldības datubāzes.
Izziņas izsniegšana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam  Cēsu novada būvvalde; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161819; 6416182; Izziņas izsniegšana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam.
Adreses piešķiršana vai maiņa zemes gabalam, ēkai vai telpai Cēsu novada būvvalde; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161819; 64161821 Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai):
- lēmuma pieņemšana par nosaukuma vai numura piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai;
- numura rezervēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai;
- lēmuma pieņemšana par nosaukuma piešķiršanu vai maiņu nekustamajam īpašumam lauku apvidū ;
- lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā ;
-  lēmuma pieņemšana par adreses maiņu;
- lēmuma pieņemšana par adreses statusa maiņu (adreses likvidāciju), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt;
- izziņas izsniegšana par adreses piešķiršanu;
- Izziņas izsniegšana par adresācijas objekta oficiālu pārdēvēšanu vai numura oficiālu maiņu, par iepriekšējo nosaukumu vai numuru
Nedzīvojamo telpu, ēku un tām piekrītošās zemes iznomāšana Nekustamā īpašumu nodaļa; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161824
 
Pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu, ēku (t.sk. garāžu) un tām piederošās zemes noma uz personas iesnieguma pamata, parakstot nekustamā īpašuma nomas līgumu.
Dokumentu sagatavošana fizisko un juridisko personu nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā Nekustamā īpašumu nodaļa; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161824
 
Nostiprinājuma lūgumu izsniegšana nomas tiesību nostiprināšanai fiziskām vai juridiskām personām par pašvaldības nomāto īpašumu
Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana Nekustamā īpašumu nodaļa; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161824
 
Pašvaldības nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, atsavināšana, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu (apbūves īpašniekiem saskaņā ar pašvaldības lēmumu).
Informācijas sniegšana par iznomāšanai, atsavināšanai, privatizācijai pieejamajiem pašvaldības īpašumiem un kārtību to iegūšanai Nekustamā īpašumu nodaļa; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161824
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov.,tel. Nr. 6412200
 
Informācijas sniegšana par iznomāšanai, atsavināšanai, privatizācijai pieejamajiem pašvaldības īpašumiem un kārtību to iegūšanai
Pašvaldības pirmpirkuma tiesību realizācija Nekustamā īpašumu nodaļa; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161824 Pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošana, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
 - dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām; 
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
-  lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
Zemesgrāmatā īpašnieka maiņa tiek reģistrēta tikai tad, ja:
1)  pašvaldība ir atteikusies no pirmpirkuma tiesībām, pieņemot lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, vai izsniegusi izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
2) 20 dienu laikā no pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pašvaldībā nav pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.Printēt