A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana Cēsu novada Pašvaldības policija; Pils iela 12; Cēsis; tel.nr. 64107145
 
Pašvaldības apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu, personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā; patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos; bīstamo dzīvnieku neitralizēšana un izolēšana sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu; noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā; transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole un transportlīdzekļu evakuācija likumā paredzētajos gadījumos; Valsts valodas likuma prasību ievērošanas kontrole; profilaktiskais darbs ar sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm; darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem; izglītojošu pasākumu veikšana mācību iestādēs; iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju izsauktajos gadījumos.Printēt