A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Reklāmas pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakapojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma reklāmas objektu vai izkārtņu uzstādīšanai ar piesaisti zemei, konkrētai vietai Attīstības plānošanas nodaļa, arhitekts; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64123642 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana reklāmas objektu vai izkārtņu uzstādīšanas ar piesaisti zemei būvprojektēšanai. Plānošanas un arhitektūras uzdevums nedod tiesības reklāmas objekta vai izkārtnes uzstādīšanai. 
Iesniegums saskaņot reklāmu/izkārtni
Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu un to izvietošanas saskaņošana (atļauja) Attīstības plānošanas nodaļa, arhitekts; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64123642 Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t.sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī.
Reklāmas eksponēšanas līgums (.doc)
Reklāmu un izkārtņu projektu tekstu izskatīšana un labošana atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, konsultācijas Attīstības plānošanas nodaļa, arhitekts; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64123642 Konsultāciju un informācijas sniegšana par Valsts valodas likuma, Ministru kabineta noteikumu publiskās informācijas prasībām, par latviešu valodas pareizrakstības jautājumiem un terminiem
Reklāmas objekta vai izkārtnes pieņemšana ekspluatācijā Attīstības plānošanas nodaļa, arhitekts; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64123642 Pēc reklāmas objekta vai izkārtnes ar piesaisti zemei izvietošanas izvietotā objekta atbilstības akceptētajam projektam pārbaudīšana un lēmuma pieņemšana par minētā objekta gatavību ekspluatācijai - akta par reklāmas objekta vai izkārtnes pieņemšanu ekspluatācijā sastādīšana un izsniegšana.
Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiskā pasākuma norises vietā Attīstības plānošanas nodaļa, arhitekts; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64123642 Projekta (skices) pasākuma norises vietas noformējumam un aprīkojumam izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana.
Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos Pašvaldības aģentūra “ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”; Baznīcas laukums 1; Cēsis; tel.nr. 64121772 Īslaicīgās reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos
 
Atļaujas par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu izsniegšana Sabiedrisko attiecību specialists; Bērzaines iela 5; Cēsis, tel.nr. 64121677
Iesniegums iesniedzams Iesniedzama Apmeklētāju apkalpošanas centrā; Bērzaines iela 5; tel.nr. 64161800
Atļaujas par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu izsniegšana nozīmīšu, vimpeļu, suvenīru, uzlīmju  u.c. preču izgatavošanai.
 

 Printēt