A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Izglītības pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakapojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Izglītības iestāžu dibināšana, reorganizēšana, likvidēšana un uzturēšana Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Pašvaldība dibina, reorganizē, likvidē un uztur šādas izglītības iestādes:
- pirmsskolas izglītības iestādes;
- pamatizglītības iestādes;
- vispārējās vidējās izglītības iestādes;
- speciālās izglītības iestādes;
- interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas un mākslas izglītības iestādes
Uzņemšana izglītības iestādē (grupā) Konkrētajā Izglītības iestādē Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā)
- pamatizglītības iestādē (grupā);
- vispārējās vidējās izglītības iestādē (grupā);
- speciālās izglītības iestādē (klasē);
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslasizglītības iestādē (klasē)
Pieteikumu reģistrācija pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestāžu rindās Apmeklētāju apkalpošanas centrā;
Bērzaines iela 5, Cēsis; tel. 64161800
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iesniegums par reģistrāciju rindā bērna uzņemšanai pirmsskolas iestādē
Informācijas sniegšana par situāciju rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Informācijas sniegšana par pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšanu Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Informācijas sniegšana par  bērnu nodrošināšanu ar pamatizglītību atbilstoši bērna dzīvesvietai noteiktajā mikrorajonā, kā arī par jauniešu iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību.
Informācijas sniegšana par pirmsskolas izglītības pieejamību un nodrošināšanu Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Informācijas sniegšana par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm (adresi, īstenotajām programmām u.c.), par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā vai vecāku izvēlētajā apkaimē, par kārtību, kādā bērnus uzņem pirmsskolas izglītības iestādēs, atskaita u.c.
Papildus pieejama informācija par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar pirmsskolas izglītību privātajās izglītības iestādēs, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas un kas ir pašvaldības līgumorganizācijas.
Informācijas sniegšana par pašvaldības izglītības iestāžu organizētajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Informācijas sniegšana par pašvaldības izglītības iestāžu organizētajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Pirmsskolas izglītības iestādes Izglītības pakalpojumu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldības teritorijā.
Pamatizglītības, vispārējā vidējā un speciālās izglītības pakalpojumi Pamatizglītības, vispārējās un speciālās izglītības iestādes Izglītības pakalpojumu nodrošināšana  pamatizglītības, vispārējās un speciālās izglītības iestādēs pašvaldības teritorijā.
Kultūrizglītības pakalpojumi Cēsu pilsētas Mākslas skola; Palasta iela 1; Cēsis; tel.nr. 64124274;
www.http://cesumakslasskola.lv/
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola;Ziemeļu iela 16;tel. 64125385
Mūzikas skola; Lielā Kalēju iela 4; 64122587
http://www.akcmv.gov.lv
Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās kultūrizglītības pakalpojumu nodrošināšana mūzikas, mākslas, koru un cita veida kultūrizglītības skolās pašvaldības teritorijā
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides nodrošināšana Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Pedagogu tālākizglītības un profesionālās meistarības pilnveides pakalpojumu nodrošināšana
Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē Izglītības iestāde Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē
Informācijas sniegšana par personas sekmēm Izglītības iestāde Informācijas sniegšana par personas sekmēm, tai skaitā izziņas sniegšana personas nākamajai izglītības iestādei.
Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana Izglītības iestāde Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana.
Pedagoģiski medicīniskā komisija Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64161822
Komisija sniedz atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā:
1. Atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
2. Vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei.
3. Ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei.
4. Atbalsta pasākumu pielietošanu valsts pārbaudes darbos.
5. Izglītojamā izglītības turpināšanu  atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai.
Konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos ; koordinē pašvaldības izglītības iestāžu speciālās izglītības skolotāju, logopēdu un psihologu darbu; nodrošina metodisku un organizatorisku atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā un izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā;  iesaka izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos.
Informācijas, konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Izglītības nodaļas rīcībā esošās [sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai nepieciešamās] informācijas, konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana
Bērnu nometņu norises saskaņošana Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Izglītības iestāžu, biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju, komersantu organizēto bērnu nometņu saskaņošana pašvaldības administratīvajā teritorijā
Informācijas sniegšana par bērnu un jauniešu nometnēm Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Informācijas sniegšana par pašvaldības izglītības iestāžu, biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju organizētajām bērnu un jauniešu nometnēm
Olimpiāžu un citu Izglītības pasākumu organizēšana Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darba skašu, pedagogu metodisko/mācību materiālu izstrādņu skašu organizēšana, pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana, starpskolu sacensību organizēšana, kopīgu interešu izglītības un kultūras pasākumu organizēšana.
Mūžizglītības procesa koordinēšana Cēsu Pieaugušo izglītības centrs
Raunas iela 4; Cēsis;
Tel.nr. 64124981; 64107146
Informācijas sniegšana par pieaugušo izglītības iestāžu piedāvājumu pašvaldībā, lai nodrošinātu iespēju izglītoties interesējošā jomā cilvēka dzīves garumā, piedāvātu iedzīvotājiem paaugstināt vai mainīt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm.
Kultūrizglītojošu lekciju organizēšana p/a „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Baznīcas laukums 1, Cēsis; tel. 6412177;
Cēsu pilsētas Mākslas skola; Palasta iela 1; Cēsis; tel.nr. 64124274;
www.http://cesumakslasskola.lv/
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola;Ziemeļu iela 16;tel. 64125385
Mūzikas skola; Lielā Kalēju iela 4; 64122587
http://www.akcmv.gov.lv
Kultūrizglītojošu lekciju un lekciju ciklu organizēšana, pieaicinot profesionālus lektorus
Interešu izglītības pakalpojumi Cēsu Bērnu un jauniešu centrs;
Bērzaines iela 4; tel.nr.64123414; http://www.cbjc.lv
Cēsu pilsētas Sporta skola;Piebalgas iela 18, Cēsis, tel.nr. 64127782
www.cesusportaskola.lv
Izglītības iestādes
Interešu izglītības programmu nodrošināšana  vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs, interešu un sporta izglītības iestādēs, kultūrizglītības iestādēs pašvaldības teritorijā
Informācijas sniegšana par interešu izglītības pakalpojumiem Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009
Uzziņu un konsultāciju sniegšana par iespēju kopumu, kas nodrošina iedzīvotājiem brīvajā laikā iespējas piedalīties profesionāli vadītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos sekojošos žanros: kori, deju ansambļi, pūtēju orķestri, tautas mūzikas ansambļi un folkloras kopas, amatieru teātri, tautas lietišķās mākslas un tēlotājas mākslas studijas, vokālie ansambļi, foto, kino studijas - dažādās vecuma grupās (bērni, jaunieši, vidējā paaudze, seniori) pēc interesēm un apmeklēt šo kolektīvu koncertus, izrādes, izstādes.
Sporta izglītības pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skola;Piebalgas iela 18, Cēsis, tel.nr. 64127782
www.cesusportaskola.lv
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu nodrošināšana sporta izglītības iestādēs
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana Cēsu Pieaugušo izglītības centrs
Raunas iela 4; Cēsis;
Tel.nr. 64124981; 64107146
Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmu īstenošanai.
Skolēnu darba prakšu organizēšana vasarā Izglītības nodaļa;
Bērzaines iela 16; tel.nr. 64121009;
Iesniegumu reģistrācija:
Apmeklētāju apkalpošanas centrā; Bērzaines iela 5, Cēsis; tel. 64161800
Anketa skolēnu praksei vasarā (.doc)

Skolēnu vasaras prakšu  piedāvājums sadarbībā ar novada pašvaldības uzņēmumiem un organizācijām. Prakses vietu skaits ir ierobežots.

 Printēt