A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Arhīva pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakapojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu un lēmumu kopiju, kā arī sēžu protokolu izrakstu izsniegšana Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161800 Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un praktiskā izmantošana
-pašvaldības priekšsēdētāja un  izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu kopiju izsniegšana,
- pašvaldības un pašvaldības prezidija lēmumu kopiju izsniegšana,
-  pašvaldības un pašvaldības prezidijā sēžu protokolu izrakstu izsniegšana
Lēmumu, protokolu izrakstu, ordera pasakņu, rīkojumu, rekomendāciju u.c dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošana personālsastāva, komunālos, dzīvokļu un kapsētu jautājumos Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161800
Vaives pagasta pārvalde;
„ Kaķukrogs”; Vaives pagasts; Cēsu novads; tel.nr. 64122100
Lēmumu, protokolu izrakstu, ordera pasakņu, rīkojumu, rekomendāciju u.c dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošana personālsastāva, komunālos, dzīvokļu un kapsētu jautājumos
- apstiprinātu arhīva dokumentu kopiju vai izrakstu personālsastāva jautājumos sagatavošana;
-   apstiprinātu arhīva dokumentu kopiju vai izrakstu komunālos jautājumos sagatavošana;
-   apstiprinātu arhīva dokumentu kopiju vai izrakstu dzīvokļu jautājumos sagatavošana;
-   apstiprinātu arhīva dokumentu kopiju vai izrakstu kapsētu jautājumos sagatavošana.

 Printēt