A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Informatīvie un lietvedības pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela5; Cēsis; tel.nr. 64161800
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,Cēsu novads, tālr. 64122100
Informācijas sniegšana par pašvaldībai adresēto iesnieguma virzību (kam ir nodots izpildei, kurā pašvaldības struktūrvienībā tas atrodas, vai ir bijuši attiecīgā klienta iesniegumi iepriekš u.tml.)
Informācijas sniegšana par pašvaldības darbu Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela5; Cēsis; tel.nr. 64161800
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,Cēsu novads, tālr. 64122100
Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības struktūrvienību darbu un pakalpojumiem.
Informācijas sniegšana par svarīgākajiem pašvaldības darba jautājumiem, par pašvaldības lēmumiem un pašvaldības komisiju darbu, pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanu.
informācijas publicēšana portālā par pašvaldības dienas kārtību un pašvaldības vadības, deputātu, pašvaldības struktūrvienību vadītāju pieņemšanas laikiem.
Vispārīgas konsultācijas par  pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela5; Cēsis; tel.nr. 64161800
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,Cēsu novads, tālr. 64122100
Vispārīgu konsultāciju sniegšana par  pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem - situācijas izvērtēšana, problēmas risinājuma ieteikšana vai pieteikuma eskalācija atbildīgajam pašvaldības darbiniekam vai iestādei, kura varētu sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai.
Nepieciešamības gadījumā mutvārdu iesnieguma noformēšana.
Iedzīvotāju pieņemšanas organizēšana Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela5; Cēsis; tel.nr. 64161800
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,Cēsu novads, tālr. 64122100
Ja nepieciešamo informāciju ir iespējams saņemt tikai klātienes apmeklējuma laikā, personai ir iespējams apmeklējuma laiku pie amatpersonas vai speciālista pieteikt iepriekš (rezervēt).
Amatpersonu un speciālistu apmeklējuma laika iepriekšēja pieteikšana, norādot risināmo jautājumu.
Pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela5; Cēsis; tel.nr. 64161800
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,Cēsu novads, tālr. 64122100
Dokumentu (iesniegums, sarakstes vēstule u.tml.), kas adresēti pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām, pieņemšana un nodošana adresātam. Nepieciešamības gadījumā mutvārdu iesnieguma noformēšana.
Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no pašvaldības lietvedībā esošajiem sarakstes dokumentiem Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela5; Cēsis; tel.nr. 64161800
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,Cēsu novads, tālr. 64122100
Pamatojoties uz informācijas pieprasījumu, sarakstes dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana.
Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela5; Cēsis; tel.nr. 64161800
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,Cēsu novads, tālr. 64122100
Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana.
Administratīvā akta un faktiskās rīcības apstrīdēšana Apmeklētāju apkalpošanas centrs; Bērzaines iela5; Cēsis; tel.nr. 64161800;
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,Cēsu novads, tālr. 64122100
Iesnieguma par administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības pieņemšana un izskatīšanaPrintēt