A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Iesniegumi, veidlapas

Reklāma un simbolika
Cēsu novada pašvaldības Simbolikas lietošanas pieprasījuma iesniegums
Iesniegums par reklāmas izvietošanu
Iesniegums par reklāmas-izkārtnes saskaņošanu (elektroniski aizpildāms pdf)

Dzīvesvieta
Īres līguma pagarinājums
Dzīvojamo telpu apmaiņa
Iesniegums deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai

Dzimtsaraksti
Iesniegums atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšanai
Iesniegums atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšanai
Iesniegums atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšanai

Iesniegums laulības šķiršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

Nodokļi
Iesniegums nodokļu termiņu pagarināšanai

Iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem:
     Iesniegums par NĪN fiziskām personām
     Iesniegums  par NĪN juridiskām personām
     Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai
     Iesniegums  par NĪN atlaidi daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm
     Iesniegums  par NĪN atlaidi mājsaimniecībām I, II grupas invalīds, Černobiļas AES persona
     Iesniegums  par NĪN atlaidi vientuļiem pensionāriem, I, II grupas invalīdiem, Černobiļas AES cietušām personām, kuri ir nestrādājoši 
     Iesniegums par NĪN atlaidi pensionāriem,  I, II grupas invalīdiem, Černobiļas AES cietušām personām, kuri ir nestrādājoši

Iesniegums  NĪN pārmaksas pārskaitīšanai
Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes nepiemērošanai (Informācija par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” 7.3 punkta piemērošanu - pielikumā.
Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošos noteikumus Nr. 11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” skatīt šeit)

Izglītība
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma
Iesniegums par reģistrāciju rindā bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē 
Iesniegums pašvaldības atbalstam maksas segšanai par pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātajai izglītības iestādei
Informācijas paziņojums par bērna uzraudzību
Anketa skolēnu praksei vasarā

Sociālais dienests
Iesniegums Sociālajam dienestam


Publiskie pasākumi

Rīkojot publiskus pasākumus, Cēsu novada pašvaldība lūdz ievērot likumā noteiktās prasības, lai notiktu pilnvērtīgāka sadarbība starp pasākuma organizatoru, tā apmeklētājiem, pašvaldību un valsts policiju. Likums skatāms ŠEIT.

Obligātās prasības rīkojot pasākumus:
- Iesniegt iesniegumu Cēsu novada pašvaldībā un Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises;

Ja pasākuma laikā plānots izmantot Cēsu novada infrastruktūru un/vai slēgt braucamo daļu, par to jāinformē Cēsu novada pašvaldība, AS CATA un operatīvie dienesti, iesniedzot precīzu satiksmes shēmu;

Rīkojot publisku pasākumu Cēsu novada pašvaldībā un Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī jāiesniedz sekojošie dokumenti:
      o jāiesniedz līgumu kopijas, ko organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, ar personām par tehnisko drošību un sabiedrisko kārtību;
      o detalizētu pasākuma plānu;
      o pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu pasākuma rīkošanai;
      o jāveic pasākuma apdrošināšana

- Ja pasākumā tiek atskaņota mūzika, nepieciešama AKKA/LAA atļauja mūzikas atskaņošanai;

- Ja pasākuma laikā plānota tirdzniecība, jāraksta iesniegums tirdzniecības atļaujas iegūšanai. Iesniegumu formas atrodamas zemāk;

- Atgādinām, ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pasākuma organizatoram nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas;

- Sūtot iesniegumu un pievienojamos dokumentus elektroniski, tos adresēt uz iac@cesis.lv un valsts policijai uz e-pastu 
aldis.paze@vidzeme.vp.gov.lv

- Zinām, ka rīkotāji pasākumu plāno jau vairākus mēnešus pirms. Tiklīdz ir zināms pasākuma datums, lūgums par to informēt iespējami laicīgi, rakstot uz aleksandrs.abramovs@cesis.lv un valsts policijai uz e-pastu: aldis.paze@vidzeme.vp.gov.lv

- Ja ir kādi jautājumi par pasākumu rīkošanu Cēsu novadā, rakstiet uz e-pastu aleksandrs.abramovs@cesis.lv vai zvaniet 28671621.

Iesniegums Cēsu novada pašvaldībai atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai

Pieteikums piketu, ielu gājienu, sapulču organizēšanai Cēsu novada pašvaldībā

Tirdzniecība

Tirdzniecības iespējas Cēsu pasākumos

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnei

    Iesniegums atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās (viena tirdzniecīabs vieta). Atļauju izsniedz uz laiku ne mazāku kā 3 dienas. Nepieciešams arhitekta saskaņojums. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu pieņem Attīstības un teritorijas plānošanas komisija. Ielu tirdzniecības vietas Cēsu pilsētā noteiktas šeit.

    Iesniegums tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietās (vairāk kā viena tirdzniecības vieta). Atļauju izsniedz uz laiku ne mazāku kā 3 dienas. Nepieciešams arhitekta saskaņojums. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu pieņem Attīstības un teritorijas plānošanas komisija. Ielu tirdzniecības vietas Cēsu pilsētā noteiktas šeit.

    Iesniegums ielu tirdzniecībai pasākuma laikā (viena tirdzniecības vieta). Pirms atļaujas pieprasīšanas saskaņot tirdzniecības iespēju ar pasākuma organizatoru.

    Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā (vairāk kā viens pasākums). Pirms atļaujas pieprasīšanas saskaņot tirdzniecības iespēju ar pasākuma organizatoru.

    Iesniegums ielu tirdzniecības saskaņošanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās

    Ielu tirdzniecības vietas Cēsu pilsētā
    Tirdzniecības vietas pase

Būvvalde

Ēku būvnoteikumi:
    Paskaidrojuma raksts
    Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
    Paskaidrojuma raksts ēkas veida maiņai bez pārbūves
    Būvniecības iesniegums
    Apliecinājuma karte
    Apliecinājums, par gatavību ekspluatācijai
    Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
    Ēkas fasādes apliecinājuma karte
    Paskaidrojuma raksts (konservācija)


Elektroenerģijas būves

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par energoapgādes būvprojekta gatavību ekspluatācijai
Būvniecības ieceres iesniegums
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
Paskaidrojuma raksts
Paziņojums par būvniecību

Atsevišķas inženierbūves (Gāzes, siltuma, ūdens, kanalizācijas un citi inženiertīkli)

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai)
Apliecinājuma karte
Būvniecības iesniegums


Ielas, ceļi

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts

Elektronisko sakaru tīkli

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
Apliecinājums

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai

Iesniegums Būvvaldei (brīvā formā)
Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi
Pieteikums būves krāsojuma pases izgatavošanai
Publiskās apspriešanas veidlapa


 

Zemes ierīcība, nekustamais īpašums, plānošana
Iesniegums informācijas saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai un/ vai ģeodēzisko datu izsniegšanai
Iesniegums par detālplānojuma uzsākšanu 
Izziņa par teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu
Izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem
Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
Iesniegums Kokaugu aizsardzības komisijai
Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām Cēsu pilsētā vai Vaives pagastā
Iesniegums par zemes iegūšanu īpašumā (nepilsoņiem)
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām
 Printēt