A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Dzīves vietas deklarēšana

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Dzīvesvietas deklarāciju reģistrācija
Cēsu pilsētā:
Administratīvi juridiskā nodaļa; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64123454

Vaives pagastā:
Vaives pagasta pārvalde; „ Kaķukrogs”; Vaives pagasts, Cēsu novads; tel.nr. 64122100

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādos gadījumos jādeklarē dzīvesvieta un kā to var izdarīt?
Dzīvesvieta ir jādeklarē viena mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas.
Dzīvesvietu var deklarēt personīgi  Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs vai Vaives pagasta pārvaldē “Kaķukrogs”. Pilngadīgai personai līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte) un nepilngadīgā  dzimšanas apliecība. Deklarēšanu veic pati pilngadīgā persona par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu.
Dzīvesvietu var deklarēt  arī  elektroniski portālā www.latvija.lv, un tas ir bez maksas.

Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā ir jāmaksā valsts nodeva 4,27 eiro. Valsts nodevu nemaksā politiski represētās personas; reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; invalīdi; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Plašāku informāciju par dzīvesvietas deklarēšanas jautājumiem varat atrast PML mājas lapā:
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana.html


Vai un kur  ir jāziņo par dzīvesvietas adresi ārzemēs?
Ja persona uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tad, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.panta otro daļu, personai ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Plašāku informāciju par dzīvesvietas adreses ārzemēs paziņošanu varat atrast PML mājas lapā:
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana/dzivesvieta-arvalstis.html


Kādos gadījumos un kur veic ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu?
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanu var pieprasīt Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs vai Vaives pagasta pārvaldē “Kaķukrogs”, aizpildot  pamatotu iesniegumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētos faktu. Iesnieguma veidlapu varat atrast šeit:
http://www.cesis.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumi/iesniegumi/Dzīvesvieta/ 

Informāciju par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu  varat atrast PML mājas lapā:
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana/zinu-parbaude.html


Kur var saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietas adresi?
Izziņu par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi ir iespējams pieprasīt Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs un Vaives pagasta pārvaldē “Kaķukrogs”, ja personas dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Persona var saņemt Iedzīvotāju reģistra informāciju  tikai par sevi, savu nepilngadīgo bērnu vai personu, kuru pārstāv ar notariā;i apliecinātu pilnvaru.
Fiziskās un juridiskās personas var saņemt Iedzīvotāju reģistra informāciju par citas personas deklarēto dzīvesvietu Cēsu novadā uz motivēta iesnieguma pamata.
Par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva atkarībā no izziņas sagatavošanas termiņa.
Izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu - 2,50 euro.

Informācijas saņemšana par vienu personu ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā - 4,28 euro;
- vienas darbdienas laikā - 8,54 euro;
- divu stundu laikā - 14,94 euro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Valsts nodevu nemaksā sekojošas personas:
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.


Kur un kā var uzzināt, kas ir deklarējies manā īpašumā?
Māju un dzīvokļu īpašnieki par savā īpašumā deklarētajām personām var uzzināt portālā www.latvija.lv, izvēloties pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”. Šis pakalpojums ir bez maksas un izmantojams neierobežotu reižu skaitu.

Skaidrojumu dažādām situācijām saistībā ar pilsonības un migrācijas jautājumiem iespējams atrasts PMLP mājas lapā   sadaļā FORUMS: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/forums.html

Printēt