A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumiDzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:

1) noslēdz laulību, reģistrē paziņotos dzimšanas un miršanas faktus;
2) izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus;
3) kārto civilstāvokļa aktu reģistru labošanas, papildināšanas, atjaunošanas un anulēšanas lietas;
4) labo, papildina, atjauno un anulē civilstāvokļa aktu reģistrus;
5) kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
6) saglabā arhīva fondu.

Pieprasiet atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus elektroniski, izmantojot www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

Izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju no Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas var saņemt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

 
 
Dzimšanas reģistrācija
 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē jaundzimušos un izsniedz dzimšanas apliecību. Dzimšanas reģistrāciju var veikt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā pēc vecāku izvēles. Par bērna piedzimšanu jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai mēneša laikā. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu pirmkārt ir bērna tēvam un mātei. Bērna vecāki var rakstveidā pilnvarot arī citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.
Ja bērna vecāki ir savstarpējā laulībā, dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem.

Iesnieguma veidlapa

Ja bērna vecāki laulībā nesastāv, paternitātes atzīšana notiek bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu rakstisku iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā vai pie notāra publiski apliecinātu iesniegumu par paternitātes atzīšanu.
Reģistrējot bērna dzimšanu, kas piedzimis pēc tēva nāves, laulības šķiršanas vai laulības atzīšanu par spēkā neesošu, par bērna tēvu ieraksta mātes bijušo vīru, ja no brīža, kad miris tēvs, šķirta vai atzīta par neesošu laulība, nav pagājušas vairāk kā 306 dienas. Ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās, bet bērna māte šajā laikā jau ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.
Paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniedz kopīgu iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā.
Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.
Reizē ar dzimšanas reģistrāciju tiek deklarēta bērna dzīvesvieta.
Pēc reģistrācijas dzimšanas reģistra akta datorizdruku paraksta persona, kas paziņojusi par bērna piedzimšanu un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Pēc dzimšanas reģistrācijas paziņotājs saņem dzimšanas apliecību.

 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ·         Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu.
·         Vecāku pases vai personas apliecības (jāuzrāda).
·         Ja vecāki sastāv laulībā, vēlams uzrādīt laulības apliecību.
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Dzimšanu reģistrē paziņotāja klātbūtnē paziņojuma saņemšana dienā
Pakalpojuma maksa Bezmaksas
 
Papildus informācija
Reģistrējot dzimšanu, vecākiem tiek piedāvāts aizpildīt iesniegumus:
·         reģistrācijai rindā bērna uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
·         Cēsu novada pašvaldības Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai.
 
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
MK 02.03.2004. noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”
 

 
Miršanas reģistrācija
 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē personas miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību. Miršanas gadījumu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.
Par miršanas faktu paziņo Dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.
Pēc reģistrācijas miršanas reģistra akta datorizdruku paraksta persona, kas paziņojusi par miršanas faktu un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Pēc miršanas fakta reģistrācijas pieteicējam izsniedz miršanas apliecību.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ·         Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni.
·         Mirušās personas pase un/vai personas apliecība.
·         Pieteicēja pase vai personas apliecība (jāuzrāda).
·         Rakstisks paziņojums par miršanas faktu, ja miršanu reģistrē Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā minētās iestādes vai cita juridiska persona.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Miršanas fakts tiek reģistrēts nekavējoties pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas
Pakalpojuma maksa Bezmaksas
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
 
 

 
Paternitātes atzīšana / noteikšana
 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļā notiek paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra papildināšana pēc tiesas sprieduma par paternitātes noteikšanu. Ja līdz dzimšanas reģistrācijai paternitāte nav noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti. Ja bērna tēvs vēlas atzīt bērnu par savu, tad nepieciešams veikt paternitātes atzīšanu. Paternitāti var atzīt arī pirms bērna dzimšanas. Paternitāti atzīst bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā.
Ja paternitāte tiek atzīta bērnam, kurš vecāks par 12 gadiem, arī bērnam jāierodas Dzimtsarakstu nodaļā , lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai. Ja viens no vecākiem vai bērns nevar ierasties Dzimtsarakstu nodaļā iesniegt paternitātes atzīšanas iesniegumu, viņa paraksta īstumu notariāli jāapliecina. Pēc paternitātes atzīšanas iesnieguma vai tiesas sprieduma par paternitātes noteikšanu saņemšanas dzimšanas reģistra ierakstu papildina ar ziņām par bērna tēvu, ja nepieciešams, maina bērnam uzvārdu un izsniedz jaunu dzimšanas apliecību.
Dzimtsarakstu nodaļa veic labojumus personas datos Iedzīvotāju reģistra sistēmā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ·         Abu vecāku parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums.
·         Bērna dzimšanas apliecība, ja bērnam dzimšana reģistrēta.
·         Vecāku pases vai personas apliecības (jāuzrāda).
·         Tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu, ja paternitātes noteikta tiesā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienā
Pakalpojuma maksa Bezmaksas
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
 

 
Laulības reģistrācija
 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecību. Iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no personu dzīvesvietas un izvēlētās laulību reģistrācijas vietas. Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu arī gadījumos, ja laulība tiks reģistrēta baznīcā. Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka. Ārzemēs dzīvojoši Latvijas pilsoņi un nepilsoņi izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi var saņemt Latvijas pārstāvniecībā valstī, kurā uzturas, par laulības noslēgšanas datumu vienojoties ar Dzimtsarakstu nodaļu telefoniski vai elektroniski.
Laulību reģistrē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju, ja personas to vēlas.
Laulību reģistra aktu datorizdruku paraksta abi laulātie, liecinieki un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Pēc laulību reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
·         Noteiktas formas iesniegums, iesniedzams personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
·         Abu laulājamo pases vai personas apliecības (jāuzrāda).
·         Dokuments par iepriekšējās laulības izbeigšanos, ja persona bijusi citā laulībā un ziņas par laulības izbeigšanos nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.
·         Vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā nav pilngadīga.
·         Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem – attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli (ar tulkojumu latviešu valodā).
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešus mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt šo termiņu.
 
Papildus informācija
Pēc personu lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vietā, kas atrodas Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās,  ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
 
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par laulību reģistrāciju – 14 eiro.
Maksa par pakalpojumiem, saistībā ar svinīgajām ceremonijām, ko nosaka Cēsu novada pašvaldības Maksas pakalpojumi dzimtsarakstu jautājumos .
Maksājumus lūdzam veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā: dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājuma kartēm, vai pāŗskaitījumu veikšanai, izmantojot banku pakalpojumus.
 
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
MK 02.03.2004. noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”
 
 

 
Vārda un/vai uzvārda maiņa
 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa pieņem iesniegumus vārda, uzvārda maiņai. Vārdu un uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:
·         vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
·         Persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
·         persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
·         persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
·         persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
·         personai mainīts dzimums;
·         viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas (šajā gadījumā vārdu vai /un  uzvārdu var mainīt arī persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu).
Vārda, uzvārda maiņa nav atļauta, ja:
·         persona ir sodīta par noziedzīga darījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
·         personas vārda, uzvārda maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
·         persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata vārda, uzvārda maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību. Dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamos dokumentus vārda, uzvārda maiņai nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Lēmumu par atļauju vārda, uzvārda maiņai pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Ar šo lēmumu, ko iesniedzējs saņem pa pastu, 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā mainīt pasi un/vai personas apliecību.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
·         Noteiktas formas iesniegums, iesniedzams personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
·         Pase vai personas apliecības (jāuzrāda).
·         Fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm).
·         Ja vārdu, uzvārdu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana vai aizbildņu piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu par vārda, uzvārda maiņu pieņem Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
 
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu – 71,14 eiro
Maksājumu lūdzam veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā: dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājuma kartēm, vai pāŗskaitījumu veikšanai, izmantojot banku pakalpojumus.
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
 
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
 

 
Tautības ieraksta maiņa
 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa pieņem iesniegumus tautības ieraksta maiņai. Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata tautības ieraksta maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un iedzīvotāju reģistra par personas tautību, ja tā nav norādīta personu apliecinošajā dokumentā. Dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamos dokumentus tautības ieraksta maiņai nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Lēmumu par atļauju vārda, uzvārda maiņai pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Iesniedzējs lēmumu saņem pa pastu.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
·         Noteiktas formas iesniegums, iesniedzams personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
·         Pase vai personas apliecības (jāuzrāda).
·         Tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību.
·         Ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana vai aizbildņu piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm.
·         Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas mainīt tautības ierakstu uz “lībietis (līvs)” un etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.
·         Izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja tautības ierakstu maina uz “latvietis”.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu par tautības ieraksta maiņu pieņem Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
 
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu – 71,14 eiro (atbrīvotas personas, kuras maina tautības ierakstu uz “lībietis (līvs)”
Maksājumu lūdzam veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā: dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājuma kartēm, vai pāŗskaitījumu veikšanai, izmantojot banku pakalpojumus.
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
 
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
 

 
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana
 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa pēc ieinteresētās personas iesnieguma izsniedz atkārtotas dzimšanas, laulības un miršanas apliecības, izziņas vai izrakstus no reģistriem. Atkārtotas dzimšanas, laulības un miršanas apliecības vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošas izziņas pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.
Atkārtotas apliecības vai izziņas var arī pieprasīt elektroniski, izmantojot portālus:
www.latvija.lv
www.epakalpojumi.lv
Iesniegumus atkārtotām apliecībām un izziņām var sūtīt arī pa pastu vai uz Dzimtsarakstu nodaļas e-pastu
Atkārtotas apliecības var saņemt personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
Izziņas vai izrakstus no reģistriem var saņemt personīgi Dzimtsarakstu nodaļā, ar pasta sūtījumu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
Atkārtotu apliecību izsniedz pašai personai, par kuru izdarīts civilstāvokļa akta ieraksts vai viņas pilnvarotajai personai. Nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību var saņemt vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis. Atkārtotu miršanas apliecību var saņemt mirušā radinieki. Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pierāda savu tiesisko ieinteresētību.
 
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
·         Iesniegums atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai;
·         Pieteicēja pase vai personas apliecība (jāuzrāda)
 
Iesniegumu paraugi:
·         Iesniegums dzimšanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
·         Iesniegums laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
·         Iesniegums miršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
·         Iesniegums laulības šķiršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
 
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pieprasījuma iesniegšanas dienā – ja persona ierodas klātienē un attiecīgie civilstāvokļa reģistri atrodas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā.
Viena mēneša laikā – ja pieprasījums saņemts pa pastu vai elektroniski vai iesniegumā norādītā informācija ir neprecīza.
 
 
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – 7 eiro;
Pašvaldības nodeva par arhīva izziņu, kopiju vai datorizdruku – 4,27 eiro.
Maksājumu lūdzam veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā: dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājuma kartēm, vai pāŗskaitījumu veikšanai, izmantojot banku pakalpojumus.
 
 
Papildus informācija
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izprasīšana no ārvalstīm :
1.       Lai izprasītu dokumentus no valstīm, ar kurām Latvijai ir noslēgti divpusēji līgumi par tiesisko palīdzību (Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Lietuva, Igaunija, Moldova, Polija, Kirgīzija, Uzbekistāna), jāaizpilda anketa dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm trijos eksemplāros krievu (vai attiecīgās valsts) valodā, un pievienojot personas identitāti un radniecību (ja tādi nepieciešami) apliecinošus dokumentus. (Anketas var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā)
2.       Lai izprasītu dokumentus ar valstīm, ar kurām Latvijai nav noslēgti līgumi par tiesisko palīdzību, personai jāvēršas attiecīgās valsts vēstniecībā vai pa tiešo ārvalsts kompetentajā iestādē, no kuras uzprasāms dokuments.
Lai izprasītu dokumentus no Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un ASV, personai elektroniski jāaizpilda pieprasījums, aizpildot pieteikuma forma šādos ārvalstu iestāžu linkos:
No Īrijas: http://www.birthsdeathsmarriages.ie/
No Lielbritānijas: http://www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage-certificate
No ASV: http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
No Vācijas: http://www.germany-service.com/birth-certificate-germany.html
 
 
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
Cēsu novada domes 21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 38 “Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanu”
 
 
Ģimenes tradīciju ceremonijas
 
 
Pakalpojuma apraksts
Lai popularizētu ģimenes tradīcijas Cēsu novadā, Dzimtsarakstu nodaļa pēc iedzīvotāju pieprasījuma organizē svinīgus ģimenes tradīciju pasākumus – laulību gadadienu atzīmēšanu un citus ģimenes tradīciju pasākumus.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ·         Iesniegums svinīgajai ceremonijai
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
 
Pakalpojuma saņemšanas diena tiek noteikta, vienojoties ar Dzimtsarakstu nodaļu
 
 
Pakalpojuma maksa
Maksa par pakalpojumiem, saistībā ar svinīgajām ceremonijām, ko nosaka Cēsu novada pašvaldības Maksas pakalpojumi dzimtsarakstu jautājumos .
 
 
 Printēt