A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
  Cēsu novada Būvvalde;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161824; 64123642
Skatīt sadaļu Būvvalde
Būvatļaujas izsniegšana Būvinspektors;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161823
 
Būvatļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana uz pieprasījuma pamata pēc būvprojekta saskaņošanas un akceptēšanas.
Būvatļauju izsniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Ja pieprasījumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Būvvalde lūdz iesniedzēju iesniegt nepieciešamos dokumentus.
Būvatļauju izsniedz tikai pēc tam, kad būvētājs vai būvuzņēmējs ir veicis apdrošināšanu par trešo personu dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu vai mantai nodarīto zaudējumu, veicot būvdarbus.
Iesniegums par būvatļaujas saņemšanu (.doc)
Buvatlauja - veidlapa (.doc)
Būvatļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti (.doc)
Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana Būvinspektors;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161823
 
Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana uz iesnieguma pamata.
Būvatļaujas pārreģistrācija Būvinspektors;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161823
 
Būvatļaujas pārreģistrācija, ja būvniecības laikā mainās pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpašnieks. Iesniegums atkārtoti izsniegt vai pārreģistrēt būvatļauju (.doc)
Izziņas izsniegšana zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu Būvinspektors;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161823
 
Izziņa ir nepieciešama, ja īpašnieks vēlas vēl nepabeigtu būvobjektu reģistrēt Zemesgrāmatā. Izziņu sagatavo Cēsu novada būvvalde.
 - Izziņas izsniegšana zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā);
- Izziņas izsniegšana Zemesgrāmatai par jaunbūvju un nepabeigtās celtniecības objektu tehnisko stāvokli pašvaldības administratīvajā teritorijā
Citu institūciju izdoto būvatļauju reģistrācija Būvinspektors;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161823
 
Būvatļaujas reģistrēšana būvvaldē, ja paredzēta būve, kurai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto īpašo būvniecības kārtību būvatļauju izsniedz cita institūcija.
Būvatļauja jāreģistrē būvvaldē līdz būvdarbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc tās izsniegšanas. Citas institūcijas izsniegta būvatļauja bez būvvaldes atzīmes par reģistrāciju nav derīga.
Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas akceptēšana Cēsu novada Būvvalde;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161824; 64123642
Vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas (apliecinājuma kartes) izskatīšana, reģistrēšana un akceptēšana, ja paredzēts veikt būves vai tās daļas funkcijas maiņu (lietošanas veida maiņu) bez pārbūves vai veikt nenesošu starpsienu demontēšanu/pārbūvi, ailu izbūvi nenesošās starpsienās u.c. būvdarbus un netiek skartas:
-  trešo personu īpašuma tiesības, t.sk., kopīpašnieku tiesības (piemēram, ja ēka nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, saskaņā nepieciešams saņemt 100% kopīpašnieku saskaņojumu;  ja ir sadalīta un pārbūve skar kopīpašumu, nepieciešams saņemt 50%+1 saskaņojumu);
- nesošās būvkonstrukcijas;
- skarta ēkas fasāde;
-  koplietošanas inženierkomunikācijas.
Ja vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas iecere nav akceptējama, pašvaldība sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.
Būvdarbu pārtraukuma reģistrēšana pašvaldībā Būvinspektors;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161823
 
Motivēta būvdarbu pārtraukuma reģistrēšana pašvaldībā, ja būvdarbus pārtrauc uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu
Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija - būvdarbu pabeigšana Būvinspektors;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161823
 
Pēc ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas darbu (mājas siltināšanas darbu, jumta labošanas, logu nomaiņas, fasādes remonta u.c. darbu) pabeigšanas veidlapas "Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte III. Daļa. Būvdarbu pabeigšana" pieņemšana un reģistrēšana
Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Būvinspektors;
Bērzaines iela 5; Cēsis; tel.nr. 64161823
 
Būvobjektu pieņem ekspluatācijā pieņemšanas komisija. Tiek veikta:
- iesniegto dokumentu novērtēšana, novērtējot būves gatavību ekspluatācijai;
- akta sastādīšana par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
- lēmuma pieņemšana, ja būve netiek pieņemta ekspluatācijā, uzskaitot konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, trūkumus un defektus, kas novēršami;
- akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšana būvvaldē;
- akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšana pie pašvaldības atbildīgās amatpersonas (būves pieņemšana ekspluatācijā);
- izziņas izsniegšana par inženierkomunikāciju būves (piemēram, siltumapgādes objekta) pieņemšanu ekspluatācijā
Rakšanas darbu atļaujas saņemšana Komunālā nodaļa; Raunas iela 4; Cēsis; tel.nr. 64161828
 
Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana rakšanas darbiem, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm, ja tie notiek pilsētā ielu sarkano līniju robežās vai elektronisko sakaru tīklu pievadu izbūvei. Pēc rakšanas darbu atļaujas saņemšanas var uzsākt rakšanas darbus objektā.Printēt