A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Iedzīvotāju pretenziju izskatīšana, avārijas vai bojājumu novēršana Komunālā nodaļa; Raunas iela 4; Cēsis; tel.nr. 64161828
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., tel. Nr. 64122100
Iedzīvotāju pretenziju izskatīšana, avārijas vai bojājumu novēršana, komunālo pakalpojumu piegādes atjaunošana
Teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana Komunālā nodaļa; Raunas iela 4; Cēsis; tel.nr. 64161828
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., tel. Nr. 64122100
Teritorijas labiekārtošanas un mazo arhitektūras formu - žogu, velosipēdu statīvu, norobežojumu, soliņu, bērnu rotaļu ierīču un citu labiekārtojuma elementu izbūve vai uzstādīšana pašvaldības apsaimniekošanā esošajās teritorijās.
Sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīgas uzglabāšanas saskaņošana Komunālā nodaļa; Raunas iela 4; Cēsis; tel.nr. 64161828
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., tel. Nr. 64122100
Saskaņojuma sniegšana sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīgai uzglabāšanai pilsētas īpašumā esošā teritorijā.
Patvaļīga sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīga uzglabāšana pašvaldības īpašumā esošā teritorijā ir aizliegta.
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana Kokaugu aizsardzības komisija; Raunas iela 4; Cēsis; tel.nr. 64161828 Koku ciršanas atbilstības dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainaviskā un ekoloģiskā nozīmīguma, kā arī koku nozīmes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā izvērtēšana.
Lēmuma pieņemšana par koku ciršanu pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un zaļumstādījumu uzturēšanai un ārpus meža zemes augušu koku ciršanas atļaujas izsniegšana.
Būvniecības gadījumā atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.
Pilsētas un ciema administratīvajā teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un koku ciršanu ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
Sabiedriskās apspriešanas organizēšana par koku ciršanu Komunālā nodaļa; Raunas iela 4; Cēsis; tel.nr. 64161828 Sabiedriskās apspriešanas organizēšana jautājumos par koku ciršanu pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un zaļumstādījumu uzturēšanai (izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai) un apspriešanas rezultātu apkopošana un ziņojuma sagatavošana lēmuma pieņemšanai par koku ciršanu pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un zaļumstādījumu uzturēšanai.
Ielu apgaismojuma nodrošināšana Komunālā nodaļa; Raunas iela 4; Cēsis; tel.nr. 64161828
Vaives pagasta pārvalde, „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., tel. Nr. 64122100
Pašvaldības ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju ārējās apgaismošanas ietaišu un to vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu un to vadības ietaišu ekspluatācija, remonts un rekonstrukcijas darbi, kā arī materiāli tehniskās bāzes atjaunošana:
- ielu apgaismošana;
- avārijas bojājumu likvidēšana:
- gaismas ķermeņu nomaiņa un retināšana;
- balstu nomaiņa un krāsošana;
- kailvadu līniju nomaiņa;
- elektrosadales skapju apkalpošana;
- apgaismojuma komunikāciju attēlošana pašvaldības plānā;
- ārējās apgaismošanas ietaišu informācijas sistēmas uzturēšana
Ūdens apgāde un kanalizācija Cēsu pilsētas SIA "Vinda" Valmieras ielā 10, Cēsis; tel.nr. 64123526
www.vinda.lv
Kanalizācijas tīklu tīrīšanu ar hidrodinamisko mašīnu, iespējama ari sakņu izgriešana no kanalizācijas vadiem.
Ūdensvada tīklu skalošanu ar gaisa - ūdens metodi.
Pievienošanos ūdensvadam bez ūdens padeves atslēguma.
Dažādus specifiskus mērījumus (plūsmas mērīšana, noplūžu meklēšana, metāla vāku un cauruļvadu meklēšana).
Ūdensvadu, kanalizācijas vadu remontu un ierīkošanu.
Mehānismu nomu (asfalta zāģi, grunts blieti u. c.)
Konsultācijas par ūdens apgādi un kanalizāciju.Printēt