A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Cēsu novada kapsētu apsaimniekotājs ir Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, kas pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, uzrauga kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu, uztur kārtībā kapsētas teritoriju.

Kapsētas apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt kapsētas ēku, būvju, t.sk. kapliču, iekšējo ceļu, koplietošanas laukumu uzturēšanu tīrībā un tehniskā kārtībā, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritorijas labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, ūdens ņemamo vietu uzturēšanu tehniskā kārtībā.
 • Cēsu novada administratīvajā teritorijā ir atvērtās kapsētas:
Meža kapi ar kopējo teritoriju 18.24 ha,
Veismaņu kapi ar kopējo teritoriju 3.18 ha
Rāmuļu kapi ar kopējo teritoriju 4.57 ha
 • Daļēji slēgtās kapsēta
Bērzaines kapi ar teritoriju 5.38 ha,
 • Slēgtās kapsētas:
Lejas kapi ar teritoriju 2.21 ha,
Vācu kapi – teritorija 3.3 ha
Lauciņu kapi – teritorija 1.0 ha.
 
2018.gadā uzsākta sadarbība ar SIA „CEMETY”, kas nodarbojas ar kapsētu digitalizāciju, kapsētu digitalizācijas un informācijas uzturēšanas sistēmas izstrādi un apkalpošanu. Sistēma CEMETY paredzēta gan kapsētu uzturētāju un apsaimniekotāju, gan arī iedzīvotāju ērtībai. Pašlaik iedzīvotājiem pieejams Vaives pagasta, Rāmuļu un Veismaņu kapsētas teritorijas datu arhīvs www.cemety.lv. Kapu digitalizācija ir ļoti efektīga darbam, lai pilnvērtīgi varētu veikt apbedīšanas organizēšanu, sakārtot kapu vietas un nezustu informācija par kapu vietās apbedītajiem un kapu vietas uzturēšanas atbildīgajiem. 2019.gadā tiks strādāts pie sistēmas ieviešanas Meža kapsētā.

Nav informācijas par mirušo reģistrāciju Cēsu pilsētas kapsētās līdz Otrā  pasaules kara laikam.  Cēsu pilsētas Lauciņu kapos, Vācu kapos, Lejas kapos, Bērzaines kapos un Meža kapos mirušo reģistrācija atsākta 1954.gadā. Tiek veikti ieraksti speciālās kapu grāmatās, kur tiek norādīta arī kapa vietas atbildīgā persona. No 2002.gada janvāra tiek slēgti Kapavietas uzturēšanas līgumi.

Cēsu Meža kapos apbedījuma vietas tiek reģistrētas “Apbedījumu reģistrācijas žurnālā” un norādīta pilnīga informācija par vietu sektoriem, rindām un vietām. Kapsētas pārzinis slēdz kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapavietas uzturētāju un  kapavieta tiek piešķirta, ierādīta saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem http://www.cesis.lv/lv/publiskie-dokumenti/saistosie-noteikumi/
 
Cēsu novada pašvaldība:
 • katru gadu organizē kapu svētkus. Šī ir īpaša svētku tradīcija Latvijas kapsētās jūlijā un augustā, lai dzimtas lokā atcerētos savus aizgājējus, 
 • katru gadu oktobra mēnesī organizē Mirušo piemiņas dienu novada kapsētās,
 • pirms kapu svētkiem nodrošina ar granti kapu kopiņu labiekārtošanai. Šis pakalpojums pieejams bez maksas. Kapsētās pieejamā grants ir kā neliels neliels stimuls tuvinieku kapu kopiņas savest kārtībā arī tiem, kuri līdz šim tam nepievērsa īpašu uzmanību, tādējādi sakoptākas kļūtu arī pilsētas kapsētas kopumā.
Jautājumi un informācija: 64122659, 28656557                             
Maksas pakalpojumi: Saistošie noteikumi nr.21
Darbību secība, lai apbedītu mirušo Cēsu novada kapsētā: Saistošie noteikumi nr.21
 • Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja izvēle.
 • Bēru dienas un laika, nepieciešamo pakalpojumu klāsta saskaņošana ar apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju un kapsētu pārzini
  • Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja pārstāvis telefoniski saskaņo bēru dienu un laiku, kā arī nepieciešamo pakalpojumu klāstu (apbedīšana jaunā kapavietā vai ģimenes kapavietā, kapličas izmantošana utt.) ar kapsētu pārzini.
Kapavieta

Jauna kapavieta:
- kapavieta paredzēta, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta bijusi Cēsu  novadā, vai arī citām personām, ja tās laulātā vai vismaz viena pirmās un otrās pakāpes radinieka deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā vienu gadu ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā, un tieši šī persona noslēdz kapavietas uzturēšanas līgumu noteikumos noteiktajā kārtībā.
- tuvinieki izvērtē, kurā no atvērtajām kapsētām vietas izvēlēsies
- izvērtē kapavietas lielumu (iespējams iegādāties vienvietīgu vai divvietīgu kapavietu)
- kapsētā uz vietas iespējams apskatīties atvērto sektoru iesāktās rindas un izvēlēties sev pieņemamāko

Ģimenes kapavieta:

- kapavieta tiek apsekota kopā ar kapsētu pārzini, lai izvērtētu apbedīšanas iespējas,
- novērtē kapavietas vizuālo stāvokli, kapavietas aprīkojumu (vai tas netraucē veikt apbedījumu), kā arī blakus esošo kapavietu vizuālo stāvokli
 • Nepieciešamie dokumenti: Dokumentu noformēšana.
 • personu apliecinošs dokuments;
 • miršanas apliecība;
 • iesniegums par jaunas kapavietas piešķiršanu (tiek rakstīts uz vietas).
Dokumentu noformēšanu, ja mirušais tiks apbedīts jau esošā ģimenes kapavietā, veic kapavietas uzturētājs (persona, kura noslēgusi kapavietas uzturēšanas līgumu, par minēto ģimenes kapavietu, kurā paredzēts veikt apbedījumu) vai arī, ja kapavietas uzturētājs miris, tā tuvinieks, uz kura vārda tiks noslēgts pārjaunojuma līgums esošajam kapavietas uzturēšanas līgumam. Ja kapavietas uzturēšanas līgums par esošu ģimenes kapavietu nav noslēgts, tad arhīva materiālos (kapu grāmatās) tiek meklēta informācija par norādīto atbildīgo personu pie pēdējā apbedījuma veikšanas. Uz šīs personas vārda tiks noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums, vai arī, ja šī persona mirusi, tiek meklēts tuvākais radinieks.

Dokumentu noformēšanu, ja mirušā apbedīšanai tiks piešķirta jauna kapavieta, veic tuvinieki.
 
Kontaktinformācija 64122659, 28656557
Valsts svētku dienās, svētdienās un pirmdienās kapsētas apbedīšanai ir slēgtas.
Kapu pārzinis apmeklētājus pieņem – pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 15:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  un piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00 ar pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, sestdienās no plkst.9.:00 līdz 12:00
 
2019. gadā plānotie darbi , kurus paredzēts veikt piešķirtā finansējuma apmērā
 • Sauso un bīstamo koku izzāģēšana Lejas, Bērzaines un Rāmuļu kapsētās.
 • Meža kapu kapsētas kapličas jumta remonts.
 • Meža kapu digitalizācija.


Printēt