A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nominācija "Gada darbinieks" » 2017.gada darbinieki

» 2019. gada darbinieki
» 2018. gada darbinieki
» 2017.gada darbinieki
» 2016. gada darbinieki
» 2015. gada darbinieki
» 2014. gada darbinieki
» 2013. gada darbinieki
» 2012. gada darbinieki


Iestāde Amats Vārds,
uzvārds
Atzinības raksts par Atzinības raksts par
Cēsu Valsts ģimnāzija Direktore Gunta
Bērziņa
Par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā. Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogu kolektīvs iestādes vadītājas Guntas Bērziņas vadībā sasniedzis augstus rezultātus, vērtējot gan izglītojamo ikdienas sasniegumus, gan valsts centralizētajos eksāmenos.Būtiski uzlabojušies izglītojamo rezultāti visos  centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (DACVĢ) Direktora vietnieks Ainārs
Vītols
Par godprātīgu amata pienākuma izpildi Par ieguldīto darbu mūsdienīga mācību procesa veicināšanā.
Cēsu 1.pamatskola Dienas dežurante Gunta
Graudiņa
Par godprātīgu amata pienākuma izpildi Par sirdsmīlestību un atbildību, darba pienākumus veicot!
Cēsu 2.pamatskola Direktore Ija
Brammane
   
Cēsu 2.pamatskola Remontstrādnieks Viesturs
Zvirbulis
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par atsaucību, izpalīdzību un atbildīgu darba pienākumu veikšanu.
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Pedagoģe Sandra
Klaucāne
Par ieguldījumiem un sasniegumiem iestādes attīstībā. Par veiktā darba kvalitāti un attieksmi pret savu darbu. Darbu veic ar augstu atbildības sajūtu; izrāda iniciatīvu un ieinteresētību.
Cēsu novada pašvaldības Līvu sākumskola Direktore Antra
Gabranova
Par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā. Par entuziasmu, izturību, pašaizliedzību, darba spējām skolas pārmaiņu procesā
Rāmuļu pamatskola Skolotāja Dzintra
Ceple
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Par kvalitatīvi veiktu profesionālo darbu, pilnveidojot to ar inovatīvām mācību metodēm, par papildus ieguldīto darbu deju kolektīva "Madara" sagatavošanā koncertiem.
Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde Veļas pārzine, skolotāju palīdze Ruta
Rasa
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Savu darbu veic godprātīgi, atbildīgi, ar ieinteresētību, veicina kolektīvā labvēlīgu, pozitīvu saskarsmi, sadarbību.
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde Skolotāja Anda
Jakovele
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Skolotāja savu darbu veic ar augstu atbildības sajūtu, ieinteresētību. Ir atbalstoša un ieinteresēta iestādes darba uzlabošanā. Atsaucīga, izpalīdzīga, vienmēr korekta un smaidoša.
Cēsu pilsētas 4.pirmskolas izglītības iestāde Skolotāja palīgs Ilze
Podiņa
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Atsaucīga, atbalstoša  sadarbojoties ar grupas pedagogiem, bērniem un kolēģiem.
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde Logopēde Egita
Apša
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Ļoti profesionāli  un  ar lielu atbildības sajūtu veic savus darba pienākumus. Izveidojies labs kontakts ar bērniem un vecākiem.
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs Interešu izglītības skolotāja Līva
Boze
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Par profesionālu, kvalitatīvu darbu bērnu un jauniešu mākslinieciskās darbības veicināšanā.
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs Direktore Dzidra
Matusēviča
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Ar 100% pārliecību varam teikt, ka Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktore savus pienākumus pilda ar patiesu godprātību un par nemainīgu prioritāti izvirzot darbiniekus. Darbinieku labsajūtu, apmierinātību un profesionalitāti. Darbiniekiem tika veidotas supervīzijas (konsultatīvs atbalsts), savstarpējas pieredzes apmaiņas darbinieku vidū, ar dažādiem piemēriem palīdzēts pilnveidot darba procesu. Ir atvērta darbinieku iniciatīvam un idejām, sniedz atbalstu un iedrošinājumu, uzticas un dod brīvu telpu profesionālām izpausmēm, darbinieku kļūdas cenšas pārvērst mācīsanās pieredzē, kas iedrošina jauniem procesiem un idejām. Direktore CBJC savas darbības laikā ir izveidojusi par vienu no labāk apmeklētajiem un stabilākajiem centriem Latvijā.
Cēsu pilsētas Sporta skola Sporta kompleksa vadītājs Ģirts
Mārtiņsons
Par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Ģirts Mārtiņsons godprātīgi veic tiešos darba pienākumus, ar iniciatīvu iesaistās Cēsu novada sporta dzīves norisēs. Cēsu sporta komplekss tiek uzturēts labā tehniskā stāvoklī gan koordinējot darbus, gan pašam tajos iesaistoties. Kompleksā notiek augsta līmeņa sacensības, turnīri, pasākumi, tiek nodrošināts izglītības process. Ģ.Mārtiņsons iesaistījies darba grupā, kas koordinē jaunā Cēsu stadiona izveidi un materiāli tehnisko nodrošinājumu.
Cēsu pilsētas Mākslas skola Lietvede Marija
Bērziņa
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Par pozitīvu attieksmi kolektīvā, aktīvu iesaisti skolas darba procesā.
Cēsu Profesionālā vidusskola Skolotāja Elita
Rozīte
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Par godprātīgu amata pienākumu izpildi
Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka Vadītāja Vaira
Krūmiņa
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi Vaira Krūmiņa strādā Rāmuļu bibliotēkā kopš 1987. gada. Visus šos 30 gadus viņa ir bijusi un ir sava novada patriote, sava ciema vēstures materiālu apzinātāja glabātāja un popularizētāja. Profesionāli zinoša un radoša speciāliste, kura rūpējas par bibliotekārā pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu savā apkalpes teritorijā.
SIA "Vidzemes koncertzāle" Apkopēja Zigrīda
Krūmiņa
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Godprātīga un patstāvīga savu darba pienākumu izpildē.  Kvalitatīvi, atbildīgi un savlaicīgi izpilda viņai uzdotos pienākumus. Izpalīdzīga. Cienīta kolēģu vidū.
Cēsu Pilsētas vidusskola Bibliotekāre Dace
Mizone
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Mērķtiecīga un veiksmīga sadarbība ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem, veicinot bērnu lasītprasmes uzlabošanu, radot interesi par lasīšanu un literatūru.
Cēsu internātpamatskola - attīstības centrs Pamatizglītības skolotāja Modrīte
Skrastiņa
Par godprātīgu amata pienākuma izpildi. Skolotāja mūsu skolā strādā ilgus gadus - vada metodisko komisiju 1. - 4. klases skolotājiem, piedalās pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā, ir atvērta savas pieredzes popularizēšanai, sniedz atbalstu jaunajiem skolotājiem, ir ieinteresēta katra skolēna izaugsmē, darbu veic ar augstu atbildības sajūtu un iniciatīvu, ir lojāla savai darba vietai.
Cēsu PII "Pīlādzītis" Pirmsskolas skolotāja Signe
Bērziņa
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Par godprātību, apzinību, iejūtību, pretīmnākšanu. Nesavtīgu sava amata pienākumu pildīšanu. Par ieguldījumu iestādes iekštelpu vizuālajā noformējumā.
p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" Kultūras projektu vadītāja Zane
Neimane
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Zane jau trešo gadu ļoti radoši un nesavtīgi kopā ar Cēsu Kultūras centra darbiniecēm organizē dažādus kultūras pasākumus Cēsu pilsētā. Zane savu darbu veic ļoti apzinīgi un tā, lai ikvienam būtu interesanti. Viņa iedziļinās katra pasākuma niansēs un tematikā, plāno arvien jaunus un aizraujošus pasākumus, koncertus un norises, lai visa gada garumā Cēsu novada iedzīvotāji un viesi varētu kvalitatīvi atpūsties. Zane papildina savas zināšanas, apmeklējot dažādus kultūras darbinieku forumus, kursus un seminārus, tādējādi iegūstot arvien jaunu iedvesmu un izrādot iniciatīvu jaunu pasākumu projektu veidošanā, piemēram, šovasar pēc Zanes iniciatīvas un sadarbībā ar Francijas institūtu Cēsu pils dārzā norisinājās Franču pikniks, kas iepriecināja daudz cēsnieku un pilsētas viesus. Pasākums ir ieguvis lielu atsaucību.
Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" Invalīdu habilitācijas - dienas centra vadītāja Ērika
Verle
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Ērikas darbs ikdienā ar personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem prasa ļoti lielu profesionalitāti un atbildību, jo personas ir ar dažādām diagnozēm, līdz ar to arī ar dažādām prasmēm un spējām. Neskatoties uz to, ka darbs ir emocionāli smags Ērika to dara ar mīlestību.Savus pienākumus veic ar augstu atbildību un profesionalitāti. Izmanto savas profesionālās zināšanas darbā ar klientiem un sadarbojoties ar  viņu tuviniekiem. Ērika spēj strādāt komandā un ieklausīties citu viedoklī. Ir atvērta, sabiedriska un komunikabla. Ļoti skaidri noformulē veicamos darbus un uzdevumus kā arī pati piedalās uzdevumu izpildē. No darbiniekiem prasa laicīgi padarītu kvalitatīvu un profesionālu darbu. Neliedz savu padomu un zināšanas kolēģiem.
Cēsu pilsētas SIA "VINDA" Ēkas un teritorijas uzraugs Ilita
Priede
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Rūpīga, atbildīga darbā. Izrāda iniciatīvu un personīgu interesi iestādes darba vides uzlabošanā.
SIA "CĒSU KLĪNIKA" Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa Jeļizaveta
Movzeša- Korneta
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Laikā, kad trūkst ārstniecības personas, Elīza ( kā darbinieki viņu sauc klīnikā) ir apguvusi  savas specialitātes visas jomas un veic darbu  gan Anestēzijas un reanimācijas, gan NMP un uzņemšanas nodaļās. Ļoti atšķirīgās nodaļās ar nepieciešamām dažādām  prasmēm. Ar atbildību, labām zināšanām un profesionālām spējām, atsaucīga un elastīga, ar pozitīvu attieksmi savā ikdienas darbā. Māsa, uz kuru var paļauties lielas darba slodzes laikā un  smagu pacientu aprūpē. Ar labām spējām organizēt savu laiku un būt par atbalstu  nodaļu virsmāsai. Cēsu klīnika Jeļizavetai ir vienīgā darba vieta un viņas kompetences apstiprina sertifikāti  anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas un ķirurģijas aprūpes māsas specialitātēs.
SIA "CĒSU KLĪNIKA" Radiologs-diagnosts Sandra
Kiršteine
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Labas komunikācijas prasmes saskarsmē ar kolēģiem, pacientiem;
Ieinteresētība radioloģisko pakalpojumu daudzveidībā (rentgenoloģiskie, ultrasonogrāfiskie un datortomogrāfijas izmeklējumi);
Nopelni saliedēta, darbīga un profesionāli kvalificēta kolektīva izveidē un uzturēšanā.
Cēsu Valsts ģimnāzija Mūzikas skolotāja Ilga
Šķendere
Par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību. Par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību
Komunālā nodaļa Komunālinženiere Anita
Bukeja
Par godprātīgu amata pienākumu izpildi.
Par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā.
Profesionāla, gudra, atsaucīga, laipna un izpalīdzīga darbā ar iedzīvotājiem un sadarbības partneriem.
Viņa ir ļoti jauka, gādīga kolēģe ar izcilu humora izjūtu. Anitai piemīt augsta atbildības sajūta un ilgajā darba pieredzē viņa ir sniegusi neizmērojamu ieguldījumu pašvaldībā.
Viņa ir gada darbinieks!
Cēsu novada pašvaldība Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis
Pots
Par ieguldījumu un sasniegumiem, veicinot Cēsu novada atpazīstamību. Pateicoties Kārļa un viņa komandas neatlaidīgajam darbam, Cēsu vārds ir izskanējis skaļi, plaši, jaudīgi un skaisti. Pēc DDB Digital Hub datiem Cēsu zīmols oktobrī ieņēma 8. vietu starp ietekmīgākajiem zīmoliem soc. tīklos. Un tas nav nejauši. Kopš 2015. gada jūlija, kad tika izveidots Cēsu novada instagram profils, tas regulāri ir priecējis cēsniekus un pilsētas draugus ar brīnišķīgiem pilsētas skatiem. Katram kārtīgam cēsniekam ir viedoklis. Viedoklis par to, kā pilsētā lietas un procesus vajadzētu darīt citādāk, katrs cienīgs cēsnieks ir profesionālis visās jomās. Kārlis sociālos portālus ir veidojis kā platformu, kur ikviens var izteikties, saņemot atpakaļ strukturētus un argumentētus komentārus. Šī platforma ir tik jauka, ka arī cilvēki no citām pilsētām vēlas izteikties, ļaujot Cēsu tēlam skanēt vēl tālāk. 2015.gads bija liels pārbaudījums Cēsu vizuālajai identitātei. Bija daudz viedokļi, karstas sarunas. Neskatoties uz smago ceļo, ko brīžiem nācās iet, šobrīd Kārlis lēnām-palēnām ir spējis veiksmīgi attīstīt Cēsu identitāti, veidojot to vienotu un gaumīgu. Pateicoties dažādām Cēsu (un ne tikai) organizācijām, Cēsis pēdējā gada laikā ir piedzīvojušas daudzus brīnišķīgus pasākumus (pilsētas svētki, sarunu festivāls LAMPA), un dažādas komunikācijas kampaņas ir palīdzējušas uz šiem svētkiem pulcināt cilvēkus ne tikai no Cēsīm un citām Latvijas pilsētām, bet arī cilvēkus ārpus Latvijas robežām. Ar dažādiem maziem un lieliem darbiem Kārlis ir veidojis Cēsu tēlu, kur labprāt atgriežas bijušie cēsnieki un pārceļas jauni. Jo Cēsis IR labākā vieta dzīvei. Un mērķtiecīga komunikācija to atkal un atkal apliecina.

Printēt