A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nominācija "Gada darbinieks" » 2015. gada darbinieki

» 2019. gada darbinieki
» 2018. gada darbinieki
» 2017.gada darbinieki
» 2016. gada darbinieki
» 2015. gada darbinieki
» 2014. gada darbinieki
» 2013. gada darbinieki
» 2012. gada darbinieki


Nominācijas “Gada darbinieks” ieguvēji 2015.gadā
 
Nominācijas mērķis: pamanīt un atzinīgi novērtēt darbinieku veikumu
 
Iestāde Amats Vārds, uzvārds Atzinības raksts Pamatojums
Cēsu novada p/a
„Sociālais dienests”
Ģimeņu atbalsta nodaļas sociālā rehabilitētāja Agrita Eņģe par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par ilggadīgu darbu sociālajā jomā, nodrošinot atbalstu un prasmju apguvi Cēsu novada ģimenēm ar bērniem.
Cēsu pilsētas
3. pirmsskolas izglītības iestāde
Virtuves strādniece Līga Lesniece par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par iniciatīvu un atsaucību, godprātīgu un atbildīgu pienākumu izpildi.
Cēsu pilsētas
4. pirmsskolas izglītības iestāde
Skolotāja palīdze Vineta Volkova par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu pienākumu izpildi, atsaucību gan sadarbībā ar bērniem, gan kolēģiem.
Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” Pavāre Ilze Jume par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par iniciatīvu un atsaucību, godprātīgu un atbildīgu pienākumu izpildi.
Cēsu pilsētas pansionāts Sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu un apzinīgu darbu Cēsu pilsētas pansionātā
Cēsu pilsētas Mākslas skola Lietvede Marija Bērziņa par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu un atbildīgu pienākumu izpildi, atsaucību un lielisku attieksmi pret audzēkņiem un kolēģiem.
Cēsu pilsētas Sporta skola Dežurante Sarmīte Lukstiņa par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu un atbildīgu pienākumu izpildi, optimismu, un mērķtiecību.
Līvu pamatskola Pavāre Mārīte Ilze Freidenfelde par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par iniciatīvu un kvalitatīvu veiktu darbu.
Cēsu Valsts ģimnāzija Lietvede Andra Greiškāne par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu amata pienākumu izpildi.
Cēsu 2.pamatskola Medmāsa Vija Kroiža par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par iniciatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un bērnu invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Medmāsa Marija Rakauska par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu un atbildīgu pienākumu izpildi, atsaucību un sadarbību.
Cēsu novada pašvaldība Galvenā speciāliste kapu apsaimniekošanas jautājumos Dace Jansone par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par ilggadēju godprātīgu un atbildīgu pienākumu veikšanu, par cieņas pilnu attieksmi pret klientiem un kolēģiem.
p/a Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs Saimnieciskā nodaļa
remontstrādnieks
Bruno Alksnis par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par iniciatīvu un radošu pieeju darbā.
Cēsu Profesionālā vidusskola Datorsistēmu tehniķis Andrejs Pokovba par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par  godprātīgu un atbildīgu pienākumu izpildi, par aktīvu iesaistīšanos skolas pārmaiņās.
Cēsu pilsētas
1. pirmsskolas izglītības iestāde
Vadītāja Māra Virskule par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā
 
Par sadarbību ar kolektīvu un vecākiem, par veiksmīgi realizētajiem āra laukumu projektiem bērnu kustību attīstības pilnveidošanai .
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde Pirmsskolas izglītības skolotāja Olga Fiļipova par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanai skolai.  Par radošu pieeju bērnu svētku organizēšanā.
Cēsu Centrālā bibliotēka Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Aija Lauberga par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par profesionālu un radošu darbu organizējot un nodrošinot kvalitatīvu lasītāju apkalpošanu.
Rāmuļu pamatskola Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Gatis Krakops par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par novitāšu ieviešanu, mērķtiecīgu un rezultatīvu darbu Rāmuļu pamatskolas attīstībā.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Mājturības skolotāju Viktorija Sīviņa par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par inovatīvu, godprātīgu un atbildīgu pienākumu izpildi, par
piederības un lokālpatriotisma veicināšanu.
Cēsu Pilsētas vidusskola Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Ritvars Gailis par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par  godprātīgu un atbildīgu pienākumu izpildi, iniciatīvu, par aktīvu iesaistīšanos skolas pārmaiņās.
Cēsu 1. pamatskola  Skolotāja Eva Suharževska par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā  Par radošumu mācību un audzināšanas procesa organizēšanā.
Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs Pirmsskolas izglītības metodiķe un skolotāja Dina Sopule- Ķieģele par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par Montesori pedagoģijas atziņu iedzīvināšanu un popularizēšanu, pedagogu tālākizglītības veicināšanu
Vaives pagasta pārvalde Lauku attīstības speciāliste Dace Čerkesova par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par godprātīgu pienākumu izpildi un uz klientu orientētu apkalpošanu.
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” Ūdens tehnoloģijas inženieris Aigars Murma par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par godprātīgu pienākumu izpildi, veicot cauruļvadu TV inspekciju kanalizācijas tīkliem, un par ieguldīto darbu projektā ,,Kanalizācijas tīklu pārbūve Piebalgas ielā”.
SIA ”Cēsu Klīnika” Ārste - interniste funkcionālajā diagnostikā Dzidra Ieva Užāne par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par ilggadēju godprātīgu un atbildīgu pienākumu veikšanu, par cieņas pilnu attieksmi pret pacientiem un kolēģiem.
Tautas mākslas kolektīvi Pūtēju orķestra "Cēsis" vadītājs Jānis Puriņš par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību Par aktīvu iesaistīšanos Cēsu kultūras dzīvē, piedaloties svētku organizēšanā un norisē.
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs Interešu izglītības skolotājs Jānis Rukmanis par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību Par  kvalitatīvu darbu un radošu pieeju sarīkojumu deju mākslas popularizēšanā.
Cēsu novada pašvaldība Sporta koordinatore Rasa Siliņa par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību Par veselīga dzīvesveida veicināšanu kā arī par daudzveidīgos sporta pasākumos novada atpazīstamības un apmeklētības veicināšanu
SIA „Vidzemes koncertzāle” Tehniskais direktors Māris Zvīnis par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību Par godprātīgi un atbildīgi veiktiem pienākumiem, atsaucību un iniciatīvu, nodrošinot dažādu pasākumu norisi Vidzemes koncertzālē.
 
Liels Paldies Jums, nominētie darbinieki un
Paldies visu iestāžu visiem darbiniekiem,
 jo ar savu darbu  Jūs  dodat ieguldījumu  ne vien savas iestādes attīstībā,
bet arī veicināt, lai Cēsis kļūtu par izcilu vietu dzīvei !
 Printēt