A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nominācija "Gada darbinieks" » 2013. gada darbinieki

» 2019. gada darbinieki
» 2018. gada darbinieki
» 2017.gada darbinieki
» 2016. gada darbinieki
» 2015. gada darbinieki
» 2014. gada darbinieki
» 2013. gada darbinieki
» 2012. gada darbinieki


Mēs lepojamies!
Nominācijas „Gada darbinieks 2013” apbalvošanai izvirzītie:

 
Iestāde Vārds, uzvārds Amats Pamatojums
Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” Vita Pleševnika Projektu vadītāja – attīstības speciāliste Par radošu un inovatīvu pieeju iestādes  mērķu īstenošanā
Aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Tālis Vigo Pumpuriņš Vēsturnieks Par ieguldījumu Cēsu novada vēstures pētniecībā un popularizēšanā.
Cēsu pilsētas pansionāts Andrejs Meistars Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Par ieguldījumu iestādes darba organizācijas  pilnveidošanā
Cēsu 1.pamatskola Antra Avena Direktora vietniece mācību darbā Par kvalitatīvu, atbildīgu darbu iestādes mācību procesa veidošanā
Cēsu 2.pamatskola Ginta Zecmane Pamatizglītības skolotāja Par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību
Cēsu pilsētas pamatskola Iveta Vāvere Sociālā pedagoģe Radošuma un iniciatīvas veicināšanu
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Inga Valtere Sākumskolas skolotāja Radošuma un iniciatīvas veicināšanu
Līvu pamatskola Anna Kosova Pirmskolas skolotāja, metodiķe Par radošu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu
Rāmuļu pamatskola Vineta Rence-Brūvere Skolotāja Par ieguldījumu iestādes attīstībā
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Ēriks Preimanis Remontstrādnieks Par godprātīgu darbu
Cēsu Valsts ģimnāzija Inese Lāce Direktora vietniece audzināšanas darbā Par radošu un pašaizliedzīgu darbu iestādē
 Cēsu 2.vidusskola  Ineta Lāce-Sējāne  Direktora vietniece audzināšanas darbā  Par inovatīvu darbu ar Cēsu novada jauniešiem
Cēsu Profesionālā vidusskola Ināra Jirgensone Direktores vietniece Par iniciatīvu un ieguldījumu iestādes attīstības plānošanā
Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde Vilis Lazbergs Remontstrādnieks Nominēt par patstāvīgu, atbildīgu un kvalitatīvi veiktu darbu iestādes inventāra un aprīkojuma atjaunošanā un izgatavošanā
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde Sanita Setkina Skolotāja palīgs Par pozitīvas sadarbības veicināšanu darbā ar bērniem
Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestāde Vija Raķele  Pavārs Par profesionālismu un neizsīkstošu optimismu veicot darba pienākumus.
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde Daiga  Ivanova Pirmsskolas izglītības skolotāja Par veselīga dzīvesveida popularizēšanu pirmskolā
Cēsu PII „Pīlādzītis” Ligita Guseva Pirmsskolas izglītības skolotāja Par ieguldījumu radošuma un attīstības veicināšanā
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs Iveta Jermolājeva Jaunatnes lietu speciāliste Par Cēsu novada jauniešu iniciatīvas un aktivitāšu veicināšanu
Cēsu pilsētas Māsklas skola Digna Bicāne Skolotāja Par radošu pedagoģisko darbu, rezultatīvu audzēkņu sagatavošanu konkursiem
Cēsu pilsētas Sporta skola Ieva Eglīte Direktora vietniece izglītības jomā Par radošumu, iniciatīvu un ieguldījumu iestādes attīstībā
Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrā Sanita Ceriņa Interešu izglītības un internāta skolotāju Par radošu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu
Cēsu Centrālā bibliotēka Ineta Kļaviņa Vispārīgās lasītavas vadītāja Par ilggadīgu un apzinīgu darbu Cēsu Centrālajā bibliotēkā
 
Cēsu novada pašvaldība Jānis Zālītis Vieglās automašīnas vadītājs Par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu
Vaives pagasta pārvalde Jurģis   Salietis Krīvu ciema sētnieks Par godprātīgu amata pienākumu pildīšanu
Cēsu pilsētas SIA ,,Vinda” Andrejs Grīslis Attīrīšanas iekārtu operators Par ieguldīto darbu Krīvu ciema vides sakārtošanā un uzturēšanā
SIA Cēsu klīnika Erna Bērziņa ITN (intensīvās terapijas nodaļas)  virsmāsa Par godprātīgu darba pienākumu veikšanuPrintēt