A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi mazāk aizsargātu sociālo grupu atbalstam

» Atvieglojumi nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
» Atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajiem
» Atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm
» Atvieglojumi maznodrošinātajiem
» Atvieglojumi politiski represētām personām


NĪN atvieglojumus 90% apmērā par individuālu dzīvojamo māju vai dzīvokli ar domājamo zemes daļu var saņemt nestrādājoši, vientuļi pensionāri, ja viņiem piederošais nekustamais īpašums ir viņu vienīgā deklarētā dzīves vieta un ja tas netiek izmantots saimnieciskai darbībai vai iznomāts citām personām. Vientuļie pensionāri ir personas, kurām nav laulātā, pilngadīgu bērnu un citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums (īpašums nav nodots citai personai apmaiņā pret uzturu).

Lai saņemtu atvieglojumus, pašvaldībai jāiesniedz iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, un pensionāra apliecības kopija.

Materiālam ir informatīva nozīme.


Printēt