A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atvieglojumi, kas attiecas uz atsevišķām teritorijām Cēsu novadā

Atvieglojumi mazāk aizsargātu sociālo grupu atbalstam 

Uzņēmējdarbības atbalstam paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atvieglojumi par sabiedriski nozīmīga pakalpojuma nodrošināšanu

Citi Cēsu novada iedzīvotājiem pieejami atvieglojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu veidi un apmērs ir noteikti Cēsu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.27.

Nodokļu atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts iesniegums. Ja iesniegums pašvaldībā saņemts no 1.janvāra līdz 28.februārim, atvieglojumi tiek piešķirti par visu tekošo taksācijas gadu. Ja iesniegums pašvaldībā saņemts pēc 28.februāra, atvieglojumus piešķir no nākamā mēneša pēc iesnieguma reģistrēšanas, ja saistošajos noteikumos nav norādīts citādāk.

NB! Iesniegums katru gadu jāraksta un jāiesniedz no jauna! Ja neiesniegsi iesniegumu, nesaņemsi atvieglojumus!

Ja Tev ir tiesības saņemt atvieglojumus gan uz likuma, gan Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu pamata, tad tos piešķir pēc viena, Tev vislabvēlīgākā nosacījuma, tas ir, ja pašvaldības noteiktais atvieglojumu apmērs ir lielāks nekā likumā noteiktais, tad tiks piemēroti pašvaldības nosacījumi.

Nodokļa atvieglojumus nevar saņemt, ja:
• Nodokļa maksātājam ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu vai nomas maksas par pašvaldības īpašumu parādi. Tas neattiecas uz personām, kam piešķirts maznodrošinātā statuss.
• Lauku atbalsta dienests pašvaldībai sniedzis informāciju, ka nodokļu maksātājam piederošā zeme ir uzskatāma par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Materiālam ir informatīva nozīme.


Printēt