A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Dzimtsarakstu pakalpojumi » Tautības ieraksta maiņa

Tautības ieraksta maiņa

 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa pieņem iesniegumus tautības ieraksta maiņai. Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata tautības ieraksta maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un iedzīvotāju reģistra par personas tautību, ja tā nav norādīta personu apliecinošajā dokumentā. Dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamos dokumentus tautības ieraksta maiņai nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Lēmumu par atļauju vārda, uzvārda maiņai pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Iesniedzējs lēmumu saņem pa pastu.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
·         Noteiktas formas iesniegums, iesniedzams personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
·         Pase vai personas apliecības (jāuzrāda).
·         Tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību.
·         Ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana vai aizbildņu piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm.
·         Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas mainīt tautības ierakstu uz “lībietis (līvs)” un etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.
·         Izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja tautības ierakstu maina uz “latvietis”.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu par tautības ieraksta maiņu pieņem Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
 
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu – 71,14 eiro (atbrīvotas personas, kuras maina tautības ierakstu uz “lībietis (līvs)”
Maksājumu lūdzam veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā: dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājuma kartēm, vai pāŗskaitījumu veikšanai, izmantojot banku pakalpojumus.
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
 
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
 


Printēt