A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Dzimtsarakstu pakalpojumi » Miršanas reģistrācija

Miršanas reģistrācija 


 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē personas miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību. Miršanas gadījumu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Par miršanas faktu paziņo Dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

Pēc reģistrācijas miršanas reģistra akta datorizdruku paraksta persona, kas paziņojusi par miršanas faktu un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Pēc miršanas fakta reģistrācijas pieteicējam izsniedz miršanas apliecību.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ·         Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni.

·         Mirušās personas pase un/vai personas apliecība.

·         Pieteicēja pase vai personas apliecība (jāuzrāda).

·         Rakstisks paziņojums par miršanas faktu, ja miršanu reģistrē

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā minētās iestādes vai cita juridiska persona.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Miršanas fakts tiek reģistrēts nekavējoties pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas
Pakalpojuma maksa Bezmaksas
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
 

Informācija "soli pa solim" par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā atrodama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv.

Printēt