A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Dzimtsarakstu pakalpojumi » Laulības reģistrācija

Laulības reģistrācija

 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecību. Iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no personu dzīvesvietas un izvēlētās laulību reģistrācijas vietas. Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu arī gadījumos, ja laulība tiks reģistrēta baznīcā. Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka. Ārzemēs dzīvojoši Latvijas pilsoņi un nepilsoņi izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi var saņemt Latvijas pārstāvniecībā valstī, kurā uzturas, par laulības noslēgšanas datumu vienojoties ar Dzimtsarakstu nodaļu telefoniski vai elektroniski.
Laulību reģistrē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju, ja personas to vēlas.
Laulību reģistra aktu datorizdruku paraksta abi laulātie, liecinieki un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Pēc laulību reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
·         Noteiktas formas iesniegums, iesniedzams personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
·         Abu laulājamo pases vai personas apliecības (jāuzrāda).
·         Dokuments par iepriekšējās laulības izbeigšanos, ja persona bijusi citā laulībā un ziņas par laulības izbeigšanos nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.
·         Vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā nav pilngadīga.
·         Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem – attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli (ar tulkojumu latviešu valodā).

Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešus mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt šo termiņu.
 
Papildus informācija
Pēc personu lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vietā, kas atrodas Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās,  ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
 
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par laulību reģistrāciju – 14 eiro.
Maksa par pakalpojumiem, saistībā ar svinīgajām ceremonijām, ko nosaka Cēsu novada pašvaldības Maksas pakalpojumi dzimtsarakstu jautājumos.
Maksājumus lūdzam veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā: dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājuma kartēm, vai pāŗskaitījumu veikšanai, izmantojot banku pakalpojumus.
 
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
MK 02.03.2004. noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”
 


Printēt