A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Dzimtsarakstu pakalpojumi » Dzimšanas reģistrācija

Dzimšanas reģistrācija 


 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē jaundzimušos un izsniedz dzimšanas apliecību. Dzimšanas reģistrāciju var veikt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā pēc vecāku izvēles. Par bērna piedzimšanu jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai mēneša laikā. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu pirmkārt ir bērna tēvam un mātei. Bērna vecāki var rakstveidā pilnvarot arī citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.
Ja bērna vecāki ir savstarpējā laulībā, dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem.

Ja bērna vecāki laulībā nesastāv, paternitātes atzīšana notiek bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu rakstisku iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā vai pie notāra publiski apliecinātu iesniegumu par paternitātes atzīšanu.

Reģistrējot bērna dzimšanu, kas piedzimis pēc tēva nāves, laulības šķiršanas vai laulības atzīšanu par spēkā neesošu, par bērna tēvu ieraksta mātes bijušo vīru, ja no brīža, kad miris tēvs, šķirta vai atzīta par neesošu laulība, nav pagājušas vairāk kā 306 dienas. Ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās, bet bērna māte šajā laikā jau ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.

Paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniedz kopīgu iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā.

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.
Reizē ar dzimšanas reģistrāciju tiek deklarēta bērna dzīvesvieta.
Pēc reģistrācijas dzimšanas reģistra akta datorizdruku paraksta persona, kas paziņojusi par bērna piedzimšanu un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Pēc dzimšanas reģistrācijas paziņotājs saņem dzimšanas apliecību.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ·         Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu.

·         Vecāku pases vai personas apliecības (jāuzrāda).

·         Ja vecāki sastāv laulībā, vēlams uzrādīt laulības apliecību.
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Dzimšanu reģistrē paziņotāja klātbūtnē paziņojuma saņemšana dienā
Pakalpojuma maksa Bezmaksas
 
Papildus informācija
Reģistrējot dzimšanu, vecākiem tiek piedāvāts aizpildīt iesniegumus:
·         reģistrācijai rindā bērna uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
·         Cēsu novada pašvaldības Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai.
 
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
MK 02.03.2004. noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”
 


Printēt