A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Dzimtsarakstu pakalpojumi » Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana 
 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa pēc ieinteresētās personas iesnieguma izsniedz atkārtotas dzimšanas, laulības un miršanas apliecības, izziņas vai izrakstus no reģistriem. Atkārtotas dzimšanas, laulības un miršanas apliecības vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošas izziņas pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.
Atkārtotas apliecības vai izziņas var arī pieprasīt elektroniski, izmantojot portālus:
www.latvija.lv
www.epakalpojumi.lv
Iesniegumus atkārtotām apliecībām un izziņām var sūtīt arī pa pastu vai uz Dzimtsarakstu nodaļas e-pastu
Atkārtotas apliecības var saņemt personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
Izziņas vai izrakstus no reģistriem var saņemt personīgi Dzimtsarakstu nodaļā, ar pasta sūtījumu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
Atkārtotu apliecību izsniedz pašai personai, par kuru izdarīts civilstāvokļa akta ieraksts vai viņas pilnvarotajai personai. Nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību var saņemt vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis. Atkārtotu miršanas apliecību var saņemt mirušā radinieki. Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pierāda savu tiesisko ieinteresētību.
 
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
·         Iesniegums atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai;
·         Pieteicēja pase vai personas apliecība (jāuzrāda)
 
Iesniegumu paraugi:
·         Iesniegums dzimšanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
·         Iesniegums laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
·         Iesniegums miršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
·         Iesniegums laulības šķiršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
 
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pieprasījuma iesniegšanas dienā – ja persona ierodas klātienē un attiecīgie civilstāvokļa reģistri atrodas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā.
Viena mēneša laikā – ja pieprasījums saņemts pa pastu vai elektroniski vai iesniegumā norādītā informācija ir neprecīza.
 
 
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – 7 eiro;
Pašvaldības nodeva par arhīva izziņu, kopiju vai datorizdruku – 4,27 eiro.
Maksājumu lūdzam veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā: dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājuma kartēm, vai pāŗskaitījumu veikšanai, izmantojot banku pakalpojumus.
 
 
Papildus informācija
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izprasīšana no ārvalstīm :
1.       Lai izprasītu dokumentus no valstīm, ar kurām Latvijai ir noslēgti divpusēji līgumi par tiesisko palīdzību (Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Lietuva, Igaunija, Moldova, Polija, Kirgīzija, Uzbekistāna), jāaizpilda anketa dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm trijos eksemplāros krievu (vai attiecīgās valsts) valodā, un pievienojot personas identitāti un radniecību (ja tādi nepieciešami) apliecinošus dokumentus. (Anketas var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā)
2.       Lai izprasītu dokumentus ar valstīm, ar kurām Latvijai nav noslēgti līgumi par tiesisko palīdzību, personai jāvēršas attiecīgās valsts vēstniecībā vai pa tiešo ārvalsts kompetentajā iestādē, no kuras uzprasāms dokuments.
Lai izprasītu dokumentus no Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un ASV, personai elektroniski jāaizpilda pieprasījums, aizpildot pieteikuma forma šādos ārvalstu iestāžu linkos:
No Īrijas: http://www.birthsdeathsmarriages.ie/
No Lielbritānijas: http://www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage-certificate
No ASV: http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
No Vācijas: http://www.germany-service.com/birth-certificate-germany.html
 
 
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
Cēsu novada domes 21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 38 “Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanu”
 


Printēt