A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Cēsīs, Raunas ielā 4________________________________________________________________________________________
                                         
2020.gada 16.janvārī
Sēde sākas plkst. 8.30


 
Darba kārtība

1. Cēsu novada pašvaldības revidenta informācija par 2019. pārskata gada veiktām pārbaudēm un revīzijām.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
2. Cēsu novada pašvaldības revidenta darba plāna apstiprināšana 2020. gada I pusgadam.
Ziņo: M.Eihvalde, Cēsu novada pašvaldības revidente
3. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu.
Ziņo: S.Kūlīte, Finanšu pārvaldes galvenā grāmatvede
4. Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.12.2018. lēmumā Nr.406 “Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos”.
5. Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. ___ ‘’Grozījumi   Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu.
6. Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. __ ‘’Grozījumi  Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”’’ apstiprināšanu.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
7. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu.
Ziņo: Z. Brente-Brantiņa, sabiedrības veselības speciāliste
8. Par papildus amata likmi Cēsu pilsētas Mākslas skolā.
Ziņo: V.Vīksna, Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā
9. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā.
Ziņo: I.Eglīte, Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores vietniece izglītības jomā
10. Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā” apstiprināšanu.
Ziņo: Z. Neimane, Cēsu Kultūras centra vadītāja
11. Par 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” pagarināšanu.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, darba grupas vadītājs
12. Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2019. gadam darbības termiņa pagarināšanu, Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju.
13. Par projekta pieteikuma „Development of Innovation Center in Cesis” (Inovāciju centra attīstība Cēsīs) iesniegšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā.
14. "Par Saistošajiem noteikumiem "PAR CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI"".
15. Par Cēsu Kosmosa izziņas centra stratēģijas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs
16. Par uzturēšanās maksu Cēsu pilsētas pansionātā.
Ziņo: I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore
17. Par izmaiņām Cēsu novada Bāriņtiesas sastāvā.
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja
18. Par Kopienas centra izveidi.
Ziņo:
19. Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.__  „ Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
 


Printēt