A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Cēsīs, Raunas ielā 4

_______________________________________________________________________________________

2020.gada 9.janvārī
Sēde sākas plkst. 11.00


Darba kārtība

1. Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.12.2018. lēmumā Nr.406 “Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos”.
Ziņo: L.Dene, Cēsu BJC pasākumu organizatore
2. Par papildus amata likmi Cēsu pilsētas Mākslas skolā.
Ziņo: V.Vīksna, Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā
3. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā.
Ziņo: I.Eglīte, Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores vietniece izglītības jomā
4. Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. ____ „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
5. Par izmaiņām Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā.
 
 


Printēt