A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.KRŪMIŅA Administrācijas biroja sporta koordinatore
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  A.MAGONE Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vadītāja p.i.
  A.ABRAMOVS Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists
Komisijas sekretāre A.ALKSNĪTE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sekretāre


Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu nov. pašvaldības Izglītības nodaļas dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
  D.OZOLIŅŠ Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  J.GOBA  
Komisijas sekretāre I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisija


Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
Komisijas locekļi E.KALNIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
  I.SIETIŅSONE Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
  G.NORBUTS Cēsu novada Vecāku domes deleģēts pārstāvis;Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas sekretāre: I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Kokaugu aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētāja S.ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājasvietnieks M.SESTULIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas sekretārs A.BALTVILKS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes energopārvaldnieks
Komisijas locekļi T.GAILĪTE Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu mežniecības mežzine
  I.DZENE z/s „ Kliģeni” parka dārzniece

Transporta kustības organizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
E.TAURENE
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Komisijas sekretārs J.KANDERS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
Komisijas locekļi G.GROSBERGS Cēsu novada domes deputāts
  A.MALKAVS Cēsu novada domes deputāts
  A.MIKLĀVS Cēsu novada būvvaldes sabiedriskās vides pieejamības eksperts
  J.KANDERS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
  E.MATUSEVIČA  Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes speciāliste

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks S.BORMANE Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre A.ALKSNĪTE Administrācijas biroja sekretāre
Komisijas locekļi J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
  A. EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs
  V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  V.KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  E.TAURENE Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja

Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: I.SUIJA-MARKOVA Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas sekretāre I.PURMALE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītājs
Komisijas locekļi T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
  M.MALCENIEKS Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja


Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs U.LENCBERGS Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece D. TRAPENCIERE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi I. SIETIŅSONE Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” direktore
  A. ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  M. KLIMOVIČA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
Komisijas sekretāre M. KLIMOVIČA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juristeDzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  A.ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas sekretāre D.EIHENBAUMA Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu darījumu speciāliste
Komisijas locekļi E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece A. ZERNE Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs A. ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas locekļi S. ZVIRBULE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos
  V. KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs

Cēsu novada medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.PĒTERSONS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība Priekuļu nodaļas pārstāvis
Komisijas locekļi Z.ŠPATE Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
  E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  I.EZERNIECE Latvijas Biškopības biedrības Cēsu nodaļas  pārstāve
  D.KALNIŅA Biedrības “Latvijas Zemnieku federācijas” pārstāve
Komisijas sekretāre E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Komisijas priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas locekļi A.ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  D.EIHENBAUMA Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu darījumu speciāliste
  E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Cēsu pilsētas Zemes komisija

Komisijas priekšsēdētāja J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas sekretārs D.EIHENBAUMA Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu darījumu speciāliste
Komisijas locekļi E.LIPARTE Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja kadastra inženiere
  I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  R. KLĀVA Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja
  V.TIRZMALIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists

Konkursa "Būve 20..” komisija

Komisijas priekšsēdētāja I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  V.GASIŅA Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
  I.ĀDAMSONE Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja
  M.PAVĀRS Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks S.BORMANE Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs
  V.TIRZMALIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists
  T.ĻVOVA Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību
  M.PAVĀRS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektu vadītājs
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja
  A.ORLOVA Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece
     

Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas sekretārs Dz.KOZAKA Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
Komisijas locekļi   Vecāku domes pārstāvis
  L.KAZAKA Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja L.DZEMIDO
Komisijas locekļi J.MIRANOVIČA
  V.ŠVĀNE
  J.GRUNTMANIS
  E.MUCENIECE
  J.MARIŅENKO
  K.BLAUMANIS


Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas

Komisijas priekšsēdētājs L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi B.DAMBĪTE Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
  DZ.KOZAKA Izglītības pārvaldes metodiķe

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētājs B.DAMBĪTE Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
Komisijas locekļi I. JERMACĀNE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs, logopēde
  M.APSĪTE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs, logopēde
  I.LUKJANOVA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  psihologs
  J.DREIMANE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotājs
  I.ZARIŅA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotājs
  V.BELOVA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  ārsts

Komisija interešu izglītības programmu izvertēšanai

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes deputāts
Sekretāre A.KAMZOLE Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Komisijas locekļi P.IRBINS Cēsu novada domes deputāts
  L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja


Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija

Deleģēt J.ROZENBERGU, Cēsu novada domes priekšsēdētāju, darbam apvienotājā novadu civilās aizsardzības komisijā.

Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisija

Komisijas priekšsēdētājs I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA  Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi I.ZICMANE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
  M.PAVĀRS Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs

 

Konkursa „ Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisija
 

Komisijas priekšsēdētāja S.ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks D.OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas sekretāre S.ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas locekļi E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  E.MATUSEVIČA Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciāliste

 
Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs I.LIEPA SIA " Cēsu klīnika"  valdes priekšsēdētāja
Komisijas locekļi M.LIEPIŅA Ģimenes ārste
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
  E.GERUĻSKIS Cēsu novada domes deputāts
  I.SIETIŅSONE Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore
  V.VAIVODS SIA "Cēsu Klīnika" Ķirurģijas - traumataloģijas nodaļas virsārsts
  Z.BRENTE-BRANTIŅA Izgītības nodaļas sabiedrības veselības veicināšanas speciāliste

Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvā komisija

Komisijas locekļi:
Dz.KOZAKA - Izglītības nodaļas metodiķe
I.JERMOLĀJEVA - Cēsu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
M.MALCENIEKS - 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
E. BALTSKARA - Jauniešu domes priekšsēdētāja
A. DARĢE- LSKJ Cēsu nodaļas priekšsēdētāja
L.RASS - Jaunsargu izvirzīta pārstāve
S.BRAUNA - s/o " Jaunatne par iesaistīšanos" pārstāve
I.LĀCE - SĒJĀNE- Cēsu 2.vidusskolas direktora vietniece
E.GAILE- s/o " Cēsnieku klubs"  deleģēta pārstāve
I.KĻAVIŅA - Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja
K.SALIETE- Vaives pagasta pārvaldes deleģēta pārstāve

Pieaicināmie pārstāvji:
 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks
I.ŽAGARE - biedrības " Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs"  pārstāve
I.PUĶĪTE - Cēsu novada pašvaldības aģentūras " Sociālais dienests"  Ģimeņu atbalsta nodalas vadītāja
M.BRICE - SIA " Cēsu klīnika" deleģēta pārstāve
Dz.MATUSĒVIČA - Cēsu Bērnu un jauniešu centrs direktore
A.SUŠKINS- uzņēmēju kluba " Cēsis"  prezidents
I.ANDERSONE - Cēsu novda Vaives pagasta pārvades deleģēta pārstāve
R.VANADZIŅA - Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore
J.MARKOVS - pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"  direktors
M.KAŅEPE - laikraksta " Druva"  korespondente

 Printēt