A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Izglītība » Projekti » Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

» Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
» Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
» Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001
 
Cēsu novada pašvaldība 2018.gada 19.septembrī ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.
Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris Cēsu novada pašvaldība
Projekta
īstenošanas
pamats
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
 
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes) 1.Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
2.Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs
3.Rāmuļu pamatskola
4.Cēsu 2.pamatskola
5.Cēsu Valsts ģimnāzija
6.Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
7.Cēsu Pilsētas vidusskola
Projektā
neiesaistītās izglītības iestādes
 Cēsu 1.pamatskola
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā 2018.gada 19.septembris – 2020.gada 30.decembris
Finansējums Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
 
Kontaktinformācija
Projektu koordinators, Biruta Dambīte
Tālrunis: 64161822
 E-pasts: biruta.dambite@cesis.lv

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam

 
Īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi
2019./2020. mācību gadā
Izdevumus par pasākumiem sedz no projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" finansējuma
 
1. Pasākuma nosaukums ,,Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 1’’
Pasākuma īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valmieras tehnikums;   AS ,,Valmieras stikla šķiedra”
Pasākuma  apraksts Karjeras nedēļas pasākumā Valmieras tehnikumā izglītojamie piedalījās diskusijās par nākotnes profesijām ,,Šodien sākas nākotne”,  uzzinot par profesijām, par kurām, visticamāk, vēl nebija dzirdējuši, bet pasaulē tās jau ir nosauktas vārdā un var apgūt, kā arī par piedāvājumu studēt nākotnes profesijās jau tagad, kas palīdzēs izglītojamiem izvēlēties profesiju, apzināties savus talantus un  iedvesmoties no ekspertu labās prakses piemēriem. Nobeigumā izglītojamie iepazinās ar profesijām un mūsdienīgo materiāli tehnisko bāzi Valmieras tehnikumā.
AS ,,Valmieras stikla šķiedra” izglītojamie iepazinās ar uzņēmuma struktūru un pārvaldes sistēmu, ar darbības nodrošināšanai nepieciešamajām profesijām, kā arī piedalījās meistarklasēs,  lai vērotu stikla kausētāja, spolētāja, mehatroniķa, tehnologa, inženiera un laboranta   amata prasmju demonstrējumus un praktiski izmēģinātu profesijai nepieciešamās  prasmes, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm, kā arī saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,   kas palīdzēs   izglītojamiem saskatīt karjeras iespējas savā nākotnes profesijā.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 12. klase, 16 izglītojamie
 Datums 16.10.2019.
2.
 
 
Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība 1’’ māksla un kultūra  
Pasākuma īstenotājs SIA  ,,PORCELĀNA GALERIJA”
Pasākuma  apraksts Karjeras attīstības atbalsta pasākumā izglītojamie iepazinās ar porcelānu kā keramikas materiālu, porcelāna masas sagatavošanas receptēm, porcelāna izstrādājumu ražotnes izveides procesu, lai izglītojamie uztvertu ražotnes darbības nodrošināšanai nepieciešamās profesijas, tuvāk iepazītos ar strādājošo profesijām, ar šo profesiju pārstāvju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm, kā arī    izglītojamie piedalījās meistarklasē, kurā mākslinieki demonstrēja sava amata prasmes, iepazīstināja izglītojamos ar personīgo pieredzi, kā nonākuši līdz savas profesijas izvēlei, ar profesijai   nepieciešamo izglītību, prasmēm un profesijai nepieciešamajām rakstura īpašībām, kā arī izglītojamie izmēģināja  profesijai nepieciešamās prasmes atbilstoši vecumposmam un saņēma atbildes uz sev interesējošiem  jautājumiem.
Pasākuma  noslēgumā apskatīja porcelāna ražotni.
Dalībnieki Cēsu 2. pamatskola, 2. klase, 52 izglītojamie
Datums 01.11.2019.
3. Pasākuma nosaukums ,,Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 2’’
 Īstenotājs SIA ,, Mazā Brīnumzeme”
Pasākuma apraksts Karjeras pasākumā izglītojamie apguva karjeras plānošanas tēmas, iesaistoties sarunu darbnīcās, analizējot  situācijas, apspriežot tēmas par darba pasaules izaicinājumiem, nākotnes profesijām, tām nepieciešamām kompetencēm  un to apgūšanas iespējām,  lai pielāgotos mainīgajam darba tirgum, kā arī strādāja grupās un  individuāli, meklējot atbildes uz jautājumiem un  modelējot dzīves situācijas, tādējādi apgūstot  praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un karjeras lēmumu pieņemšanai, kas palīdzēs izglītojamiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm. 
Nobeigumā izglītojamie veica praktisku darbu grupās par  apgūtajām tēmām, izmantojot lietotnes mobilajos telefonos, kā arī saņēma individuālu atbalstu, idejas un iespējamos risinājumus savas karjeras plānošanā un  atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Dalībnieki Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, 7.  un 10. klase, 49 izglītojamie
Datums 11.11.2019.
Dalībnieki Cēsu 1. pamatskola, 7.-9. klase, 107 izglītojamie
Datums 06.11.2019. un 13.11.2019.
4. Pasākuma nosaukums ,,Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 3’’
Īstenotājs SIA ,,Sociālo tehnoloģiju centrs”
Pasākuma  apraksts Karjeras pasākumā izglītojamie apguva karjeras izveides moduļus un  to pielietojumu, veicot  situāciju analīzi atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm, kā arī diskutēja par darba pasaules izaicinājumiem, nepieciešamām kompetencēm  un to apgūšanas iespējām, kā arī izglītojamie veica praktiskus uzdevumus karjeras izveides pamatinstrumentu apguvei un to pielietošanai, strādājot grupās un  individuāli, meklēja atbildes uz jautājumiem, modelējot dzīves situācijas, lai labāk apgūtu  praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un karjeras lēmumu pieņemšanai. Nobeigumā katrs izglītojamais  izveidoja savu  karjeras plānu nākamajām 30 dienām un saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Dalībnieki Cēsu Bērzaines pamatskola  - attīstības centrs, 7. – 9. klase, 42 izglītojamie
Dalībnieki Rāmuļu pamatskola, 8. un 9. klase, 18 izglītojamie
Datums 05.12.2019.
 
Informāciju sagatavoja Biruta Dambīte, projekta koordinators
 

 
 
  
 
 


Printēt